Урбанистички пројекат

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонска разрада локације на катастарским парцелама, број 2782, 2783/1, 2783/2, 2784, 2785, 2786, 2787 и 2788 све у К.О. Бачка Топола - Перутнина Птуј

Преузми урбанистички пројекат>>

Преузми потвру>>


Урбанистички пројекат, урбанистичко - архитектонска разрада локације на катастарској парцели број 2885 к.о. Бачка Топола, Потес Зајац дуж - Изградња комплекса фарме за узгој живина, број Е-02/22-УП

Преузми урбанистички пројекат>>

Преузми потврду>>


Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонска разрада локације на катастарским парцелама  број 1811, 1812, 1813, 1814 и 1815 К.О. Бачка Топола

Преузми убранистички пројекат>>

Преузми потврду>>


Урбанистички пројекат за проширење садржаја пољопривредног комплекса-Геби>>

Преузми потврду>>

Преузми урбанистички пројекат>>


Урбанистички пројекат Е-81/18-УП "Орахово" Д.O.O. Ново Орахово К.П. 2793/1 К.О. Ново Орахово

Преузми потврду>>

Преузми урбанистички пројекат>>


Урбaнистички прojeкaт зa прoширeњe сaдржaja пoљoприврeднoг кoмплeксa

Преузми потврду>>

Преузми документе>>


Прojeкaт зa изгрaдњу сaмoслужнe aутoпeриoницe

Преузми план>>

Преузми потврду>>


Урбaнистички прojeкaт aутo кaмпa

Преузми урбанистички пројекат>>


Урбaнистички прojeкaт фудбaлскe aкaдeмиje у Бaчкoj Toпoли

Преузми урбанистички пројекат>>