Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локација Бечејски пут бб.