Energetski ugroženi kupac

Preuzmi uredbu o energetski ugroženom kupcu >>

Preuzmi zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca >>


Obaveštenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca
 

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 – US, 7/14 – US i 44/14), Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o energetski ugroženom kupcu („Sl.glasnik RS” broj 113/2015), koja je stupila na snagu 01.01.2016. godine, kojom se bliže propisuju kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa, način zaštite, sadržina zahteva, uslovi, rok i postupak za sticanje statusa, kao i dokazi koji se prilažu uz zahtev, količine električne energije ili prirodnog gasa za koje se energetski ugroženom kupcu umanjuje mesečna obaveza plaćanja, način izdavanja akta o sticanju statusa i sadržina tog akta, način vođenja evidencije i druga pitanja neophodna za utvrđivanje statusa.

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa, u smislu ove uredbe, je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlana porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa ovom uredbom.

Energetski ugroženi kupac, u smislu ove uredbe, je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlјe.

Pravo podnošenja zahteva imaju svi građani a kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su:

1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;

2) broj članova domaćinstva;

3) imovno stanje.

Ukupan mesečni prihod domaćinstva obuhvata sva primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, u smislu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite i propisa donetih na osnovu tog zakona.

Uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod domaćinstva, i to:

1) do 13.595,68 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 19.795,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;

3) do 25.990,25 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;

4) do 32.684,20 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Pored prihoda uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je neposedovanje druge  stambene jedinice, osim stambene jedinice koja po strukturi i površini odgovara potrebama domaćinstva, saglasno propisu kojim se uređuju površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja.

Postupak za sticanje statusa energetski ugroženog kupca pokreće se podnošenjem zahteva za sticanje statusa ugroženog kupca nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Podnosilac uz zahtev prilaže sledeće dokaze:

  1. o prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva (fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (IMKR), uverenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (IMKV), izjava dva svedoka data pred nadležnim organom i drugi dokazi propisani zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak)
  2.  o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima (ček od penzije, uverenje nadležnog organa, odnosno poslodavca i dr.), uverenje nadležnog organa za decu stariju od 15 godina da su na redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika novčane naknade po propisima o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, uverenje nadležne jedinice Nacionalne službe za zapošlјavanje;
  3. dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
  4. uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja;
  5. poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.

 

Ako je podnosilac zahteva lice koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečijeg dodatka, umesto gore navedenih dokaza od tačke 1) do 4), uz zahtev prilaže overen prepis akta kojim je utvrđeno jedno od ovih prava.

U slučaju da podnosilac zahteva nema ugovor o prodaji električne energije ili prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili prirodnog gasa drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Gore navedeni dokazi pribavlјaju se za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva, osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Uz zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja podnosi se odgovarajuća medicinska dokumentacija, kao dokaz da članu domaćinstva koje traži status energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa, može biti ugrožen život ili zdravlјe.