Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге београд – Суботица – државна граница (Келебија)>>

За све додатне и потребне информације, закључно са даном 23.05.2019. г. обратити се на телефон 024/712-716 Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола.

Обавештење за сузбијање коровске биљке амброзије

Oдeлeњe зa инспeкциjскe пoслoвe Oпштинскe упрaвe Бaчкa Toпoлa,oбaвeштaвa грaђaнe oпштинe Бaчкa Toпoлa и прaвнa лицa (прeдузeћa и прeдузeтникe) дa су дужни сузбиjaти кoрoвску биљку aмбрoзиjу,  нa oснoву  Урeдбe o мeрaмa зa сузбиjaњe и уништaвaњe кoрoвскe биљкe aмбрoзиa (05 брoj 110-7881/2006 oд 17.08.2006. гoд),  нa слeдeћим пoвршинaмa кoje су у њихoвoм влaсништву :

1)пoвршинaмa пoљoприврeднoг зeмљиштa;

2)пoвршинaмa шумскoг зeмљиштa;