Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за 2019 год.

Скупштина општине Бачка Топола на својој седници одржаној дана 30.05.2019.год. је по претходно прибавЉеној сагласности Министарства поЉопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-11-4301/2019-14 од дана 23.05.2019. год.  усвојила Годишњи програм заштите, уређења и коришћења поЉопривредног земЉишта за територију општине Бачка Топола за 2019. годину који се објавЉује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ као и на www.btopola.org.rs .

Годишњи програм>>

Обавештење>>

Закључак о ценама>>