Стална радна тела

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела Скупштине

            Стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбори Скупштине су:

 1. Одбор за административно-мандатна питања,
 2. Одбор за избор и именовања,
 3. Одбор за прописе и управу,
 4. Одбор за буџет, финансије, друштвено-економски развој и привреду,
 5. Одбор за друштвене делатности, образовање, социјална питања, здравство, омладину и спорт,
 6. Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,и заштиту и унапређење животне средине,
 7. Одбор за рад и развој месних заједница и односе са верским заједницама,
 8. Одбор за пољопривреду и развој села,
 9. Одбор за представке и притужбе,
 10. Одбор за награде и признања,
 11. Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места,
 12. Одбор за борбу против корупције,

            Поред сталних радних тела предвиђених овим Пословником, Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то:

 1. Савет за младе,
 2. Савет за родну равноправност,
 3. Савет за здравље,
 4. Савет за праћење примене Етичког кодекса,
 5. Савет родитеља општине,

Услове за рад посебних радних тела и обавлјање стручних и административно-техничких послова обезбеђује Општинска управа