Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом. Скупштина општине има 41 одборника. Одборници се бирају на четири године.

Скупштина општине у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земЉишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност и њихове статуте, у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставЉа и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земЉишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. доноси годишњи програм прибавЉања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
 18. прописује радно време угоститеЉских, трговинских и занатских објеката;
 19. даје мишЉење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 20. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 21. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 22. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 23. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 24. информише јавност о свом раду;
 25. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 26. разматра и усваја годишњи извештај о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина;
 27. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању Људских и мањинских права у Општини;
 28. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 29. усваја етички кодекс понашања функционера;
 30. доноси мере и усваја препоруке за унапређење Људских и мањинских права;
 31. обавЉа и друге послове утврђене законом и овим Статутом, и
 32. даје мишЉење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу.