Енергетска ефикасност - Питања и одговори:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

 

Број 1. Да ли можете да ми објасните прилоге које су потребне за пријаву на Јавни конкурс у вези енергетске санације?

 

Одговор: Поштовани,

Прилог 1: То је пријавни формулар. Конкурише власник објекта. Сувласници потписују прилог 5.

Прилог 2: У овој изјави треба навести број чланова домаћинства, али само оних који имају пријављено пребивалиште. Доказ уз ово је очитана лична карта која има чип или фотокопирана која нема чип или неки други документ за малолетна лица (здравствена књижица).

Прилог 3: Ово је ставка која потврђује истоветност података на терену и у Катастру.

Прилог 4: Овом изјавом дајете сагласност надлежном органу да може прибавити потребну Вашу документацију у овом предмету. Уколико не предате ову изјаву све морате сами да прибавите.

Прилог 5: Изјаву потписују сувласници објеката.

Прилог 6: Предаје се, али се не попуњава. То су само критеријуми.

Што се тиче осталог, потребно је измирити све доспеле обавезе за порез. Потврду о измиреним пореским обавезама би, уз попуњену изјаву (прилог број 4), требао да прибавља надлежни орган. Такође, требаће Вам потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу. То је документ од Беогаса.  Потврда о постојању техничких могућности за постављање потребног броја соларних колектора издата од стране привредних субјеката чији се предмер и предрачун прилаже. Последњи рачун за електричну енергију. Фотокопирајте обе стране. Такође Вам је потребно и предрачун од неког понуђача коjи се налази у приложеној листи привредних субјеката.

Број 2. Да ли могу да се пријавим на Јавни конкурс преко интернета?

Поштовани, није могуће аплицирати онлине. Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници општине Бачка Топола: http://btopola.org.rs/index.php/sr/konkursi или

http://btopola.org.rs/sr/energetskiefikasnost.

 

https://www.btopola.org.rs/hu/node/1938 или

 http://btopola.org.rs/hu/energetskiefikasnost_hu

 

 

Број 3. Приликом пријаве на Јавни конкурс за меру 2 (гасни котао), да ли је потребно приложити пројекат?

 

Поштовани,

Пројекат није потребан за учешће на конкурсу.

Број 4. У конкурсу пише да све преко максималних износа средстава суфинансирања који су прописани у тачки I. Јавног конкурса за грађане, сноси подносилац пријаве. Шта се дешава ако нисмо у могућности да реализујемо пројекат, да ли у том случају можемо да одустанемо од истог?

Поштовани, пре подношења пријаве потребно је да Вам изабрани привредни субјект изради предмер и предрачун радова/профактуру. У предмеру и предрачуну /профактури се јасно види укупна вредност инвестиције. У том тренутку ћете знати и колики ће бити Ваш део финансијских обавеза, па ћете моћи да процените да ли имате финансијске могућности за дату ивестицију.

Број 5. Да ли власник стана који жели да конкурише за субвенцију за замену столарије мора да буде пријављен на адресу објекта за који жели да конкурише?

Одговор: Власник стана који жели да конкурише за субвенцију мора бити пријављен на адреси објекта за који жели да конкурише.

Број 6. Шта ако фирма за прављење прозора нама грађанима закасни са доставом предрачуна са ценом прозора?

Одговор: Поштовани, рок за подношење пријава крајњих корисника на Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације је 8. август 2022. године.

Број 7. Да ли је неопходно да чланови домаћинства буду пријављени на адреси објекта где се врши инвестиција?

Поштовани,

Подносилац захтева као и чланови домаћинства који се наводе у пријави, морају имати пријављено пребивалиште на адреси где се врши инвестиција.

Број 8. Где се врши пријављивање на конкурс?

            Поштовани,

            Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе Бачка Топола или препоручено поштом на адресу:

Општина Бачка Топола

Комисија за реализацију мера енергетске санације

н/р председнику Мијатов Давидхази Зити

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

 

Број 9. Поштована, постоји мала нејасноћа у вези конкурса за замену столарије. Дакле, на конкурсу је наведена  обавезна документација у којој је наведено уопштено за све. Пошто мене занима само замена столарије, желим да ми јасно кажете шта да доставим од документације.

Прилог бр.1,2,3,4,5, затим копије личне карте пунолетних укућана, здравствене књижице малолетних лица, копија рачуна за електричну енергију. Ако нешто недостаје,молим Вас да ми наведете.

Конкретно ми није јасно под тачком бр. 6 где је наведено под ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА да је потребно доставити предрачун тј.профактуру од привредног субјекта.

Да ли је то обавезно и за замену столарије или се то односи на друге?

 

Одговор: Поштована, условe којe требате испуњавати су наведени у Јавном конкурсу који су описани у одељку III. Такође, потребно је доставити оригинал предрачун тј. профактуру од привредног субјекта за наведену меру.

 

Број 10. Да ли могу да конкуришем за замену само улазних врата, пошто су ми прозори у одличном стању?

Одговор: Поштовани, можете.

 

Број 11. Да ли је потребно да се замени сва столарија у стану?

Одговор: Поштовани. Не морате да мењате сву столарију уколико сте неке недавно мењали.


Број 12. Поштована! Моје питање је следеćе: да ли за пријавну документацију мора бити измирен порез на имовину?

Где треба и какву потврду треба извадити  и у овом случају приложити, овде мислите на власнички порез на имовину, порез на куćу и земљиште.

У некретнини станује мој син, тамо је пријављен већ годину дана, да ли у овом случају потребно приложити потврду о пребивалишту од унутрашњих органа или јe довоњно приложити очитану личну карту,  која има чип., која има чип.

Надаље моја мајка је недавно преминула, једна четвртина куће  је на  мени  сину јединцу, а остали део је још увек на мајци, а мој син станује у кући.

Рачун Елктровојводине долази на име моје мајке.

Да ли постоји такав образац по ком би дао за изјаву  да би  син могао да конкурише.

У ком року је потребно реализовати пројекат након доделе средстава.

Одговор: Поштовани, потребно је измирити све доспеле обавезе за порез. Потврду о измиреним пореским обавезама можете прибавити у Општинској управи Бачка Топола, у Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода или уз попуњену изјаву (прилог број 4) исту ће Вам прибавити надлежни орган.

Довољно је приложити очитану личну карту који има чип или фотокопију личне карте ако исти нема.

Ваш син може поднети пријаву на конкурс уколико ви располажете правноснажним и извршним оставинским решењем у коме сте проглашени за наследника предметне непокретности у вези које Ваш син жели да аплицира за неку од мера које произилазе из Јавног конкурса. Уколико попуњавате Изјаву (прилог број 5), Ваш син би могао конкурисати.

Привредни субјекти ће извршити услугу најкасније 60 календарских дана од дана потипсивања тројног уговора.


Број 13. Да ли се под појмом "набавка и инсталација котлова на природни гас" сматра само котао, или се узимају у обзир и други састави делови који су неопходни за рад котла (димоводни сет, собни термостат...).

Одговор: Поштовани, да, целокупна инсталација неопходна за правилно функционисање грејног система (одвод димних гасова и топловодна инсталација).


Број 14. Да ли се под појмом "набавка и инсталација котлова на природни гас" могу сматрати сматрати и хидрауличко повезивање котлова на систем топловодног грејања и систем санитарне воде?

Одговор: Да, уколико постоји инсталација, а уколико не постоји може се кроз другу меру финансирати уградња цевне мреже и пратеће инсталације.


Број 15. Да ли се под појмом "набавка и инсталација котлова на природни гас" може сматрати унутрашња гасна инсталација (повезни цевовод - гасовод између МРС и котла)?

Одговор: Не, грађанин мора самостално да финансира те радове.


Број 16.   Да ли мора да се мења столарија на целој етажи или могу да се мењају само неке столарије?

Одговор: Одговор: Поштовани,неопходно је заменити целокупну столарију на целој етажи, осим у случајевима где постоји ПВЦ столарија за коју грађанин има атесте који показују да испуњава услов јавног конкурса у погледу коефицијента пролаза топлоте. Под столаријом се подразумевају: прозори и врата (улазна или балконска, тј. врата према негрејаном простору).


Број 17. Поштовани, Син ми је власник куће, ја имам плодоуживање. Да ли ја могу да поднесем захтев за замену столарије? Поздрав!

Одговор: Поштовани, можете. Попуњавањем прилога број 5. Ваш син Вам даје сагласност да за потребе Јавног конкурса предајете пријаву за учешће на исти, као и да је сагласан са реализацијом пројекта у случају његовог одобрења.


Број 18.  Поштовани, Желела бих да се пријавим на конкурс за замену спољних прозора и врата. До сада сам тумачила конкурс тако да замена мора бити комплетна, али данас сам читала, да  се не мора заменити сва столарија, само она која је у лошем стању. Највише би ме занимало да ли примаоци социјалне помоћи могу добити већу олакшицу, односно помоћ? У 2019. године смо добили кућу путем конкурса (Просперитати), а сада бих желела да заменим столарије на истој. Један прозор је већ замењен, али сада нажалост нисам у могућности да финансирам 50% од вредности укупне инвестиције. У медијима се помињало да помажу и примаоцима социјалне помоћи, али о томе тренутно нисам нашла никакву информацију. Ако нема начина за помоћ, да ли постоји могућност за замену само оне столарије које су у најгорем стању?

Одговор: Поштовани, неопходно је заменити целокупну столарију на целој етажи, осим у случајевима где постоји ПВЦ столарија за коју грађанин има атесте који показују да испуњава услов јавног конкурса у погледу коефицијента пролаза топлоте. Под столаријом се подразумевају: прозори и врата (улазна или балконска, тј. врата према негрејаном простору).

Циљ Јавног конкурса је енергетска санација породичних кућа и станова, из тог разлога свака приспела пријава од стране учесника конкурса се подједнако оцењују и рангирају од стране Комисије.


Број 19.   Поштовани,

Да ли имам право да конкуришем, ако ми је одобрен репрограм (одложено плаћање) пореског дуга?

Одговор: Поштовани, немате право. Потребно је измирити све доспеле обавезе за порез.

                                       

                                                                                    Комисија за реализацију мера

                                                                                            енергетске санације

 

                                                                                                                 Мијатов Давидхази Зита, с.р.