Helyi adóügyintézés

E-mail cím: naplatnasluzba@btopola.org.rs

AZ ADÓALANYOK EGYENLEGÉNEK LEKÉRDEZÉSE

Az ingatlanadóról és az egyéb forrásból származó állami bevételekről a helyi adóhatóság Egységes Információs Rendszerén keresztül egy kattintással elérhető információk állnak rendelkezésre az állampolgárok, a vállalkozások és az állam számára: https://www.lpa.gov.rs
Az lpa.gov.rs portál felhasználói 2020 augusztus 3. óta  egy új eljárás szerint jelentkeznek be, amely magában foglalja a felhasználók egyedi elektronikus identitásának használatát, amelyet az e-Uprava portál hoz létre.
Az LPA Portal azon felhasználóinak, akik felhasználónevükkel és jelszavukkal jelentkeztek be, az alábbi linken található útmutatás:

https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/DvofaktorskaAutentikacija.pdf?t=200806

Az LPA Portal minősített elektronikus tanúsítvánnyal rendelkező felhasználói számára az utasítás megtalálhatók a az alábbi linken:

https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/ElektronskiSertifikat.pdf?t=200806

A polgárok a kétfaktoros hitelesítés (eID) paramétereit a helyi adóigazgatási ügyfélpultjánál is átvehetik, és így igénybe vehetik az LPA portálon az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat.

A TÖBBLETADÓ VAGY TÉVESEN MEGFIZETTETETT ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE

Ha az adóalany több pénzt fizetett be, vagy helytelenül fizette be, visszatérítési kérelmet nyújt be. A személy választhatja a tévesen befizetett adó visszatérítését vagy az esedékes kötelezettségek más alapon történő rendezését átkönyvelés útján. Az adóalany a kérelemmel együtt benyújtja a befizetési igazolását, a kifizetés alapjául szolgáló dokumentációt és az igazolvány fénymásolatát.

>> Visszatérítési kérelem

>> Átkönyvelési kérelem

A TÖRLESZTETT KÖTELEZETTSÉGEK BIZONYLATÁNAK KIADÁSA A HELYI KÖZBEVÉTELEK ALAPJÁN

Az adóalany az eljárást úgy kezdeményezi, hogy benyújtja a helyi közbevételek alapján befizetett adókötelezettségekről szóló igazolás kiállítására irányuló kérelmet, az illetékes hatósággal folytatott egyéb kérdések és kötelezettségek megoldása céljából, például: a gyermekpótlékhoz való jog gyakorlása, részvétel a gyermekes családok pénzügyi támogatások jogainak gyakorlására irányuló tendereken, a szociális védelem területén történő joggyakorlásra - az anyagi biztonsághoz való jog stb.

A kérvénnyel együtt a félnek igazolást kell benyújtania a helyi adminisztrációs illeték befizetéséről is, kivéve azokat az eseteket, amikor a fizetés alóli mentességet előírnak.

>> Kérelem igazolás kiadására természetes személy számára

>> Kérelem igazolás kiadására jogi személy / vállalkozó számára

VAGYONADÓ

2019.01.01.-től, a vagyonadó megállapítására szóló adóbevallások elektronikus formában  történő benyújtása kötelező azon kötelezettek számára, akik  üzletviteli könyveket vezetnek, összhangban az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 80/02….95/18. sz.) 38. szakasza 7. bekezdése 7. pontjának 7. alpontjával. A kérelmeket minden adóév március 31-ig nyújtják be az adott évre megállapított adóval együtt.

A vagyonadó meghatározásával kapcsolatos törvénytől alacsonyabb rendű jogszabályok:

HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉK

Üzleti helyiségre kifüggesztett cégjelzésért fizetett helyi kommunális illeték - adókötelezettek azok a közepes méretű jogi személyek, vállalkozók, kis- és mikro jogi személyek, amelyek éves jövedelme meghaladja az 50.000.000,00 dinárt, valamint az összes nagyméretű jogi személy.

>> LKT1 Jelentkezési lap cégjelzés kifüggesztésére fizetett helyi kommunális illeték

A helyi adóhatóságok portálján, az lpa.gov.rs-n keresztül lehetőség van az elektronikus bejelentkezésre a kommunális illeték meghatározására a vállalat üzlethelyiségen történő cégjelzés kifüggesztésére (vállalati díj).A kérelmet csak akkor nyújtják be, ha módosultak a jelentkezési lapban található adatok.

Helyi kommunális illeték a játékeszközök tartásáért - az adóalany jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy, aki játékgépeket tart (játékokat számítógépeken, videógépeken, flippergépeken stb., amelyeket pénz vagy zsetonok segítségével állítanak üzembe, illetve darts, biliárd stb., amelyekben térítés ellenében lehet részt venni)

>> LKT2 Jelentkezési lap a játékeszközök tartására vonatkozó helyi kommunális illetékre

A törvénytől alacsonyabb rendű aktusok a kommunális illetékkel kapcsolatban:

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ

A közjavak használatának díjáról szóló törvény kimondja, hogy a közterületek használatának díjai a következő díjak:

  • A közterületek üzleti és egyéb célokra történő használatának díja,
  • A közterületek hirdetési célokra történő használatának díja,
  • A közterület építési anyagokkal és építési munkálatokkal által történő elfoglalása utáni használati díj .

A díj fizetésének kötelezettje a közterület használója.
A közterület használatára vonatkozó kérelmet a Területtervezési, városrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi és gazdasági osztályon nyújtható be.
A közterület használatának jóváhagyásáról az említett osztály által kiadott végzés alapján a helyi adóhatóság meghatározza a közterület használatának díját.
A közterület-használati díjakkal kapcsolatos törvénytől alacsonyabb rendű szabályzatok:

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS -FEJLESZTÉSI DÍJ

A közjavak használatának díjairól szóló törvény szabályozza a környezetvédelmi és -fejlesztési díj megfizettetését.
Kormányrendelet a környezetre hatást gyakorló tevékenységek    meghatározásának kritériumairól  a  tevékenység  folytatásából eredő negatívkörnyezeti  hatások  foka  szerint,  a díjak  összegéről (az  SZK Hivatalos Közlönye 89/2019 és 89/2019) meghatározza a feltételeket és a díjak összegét.

A környezetvédelmi és -fejlesztési díj fizetésének kötelezettjei azok a jogi személyek és vállalkozók (beleértve az átalányokat is), akiknek tevékenységi kódjai a Rendelet 1. mellékletében találhatók.
A jelentkezési lapokat elektronikus úton az LPA Portálon (lpa.gov.rs) nyújtják be minden adóév július 31-ig.

TARTÓZKODÁSI ILLETÉK

A megfelelő nyilvántartásba bejegyzett és szállásszolgáltatást nyújtó társaság, más jogi személy és vállalkozó 80,00 dinár összegben fizetteti meg a tartózkodási nap után az tartózkodási illetéket a szállás szolgáltatás felhasználójától.
Kivételesen tartózkodási illetéken az a természetes személy fizet, aki a háztartási létesítményekben (ház, lakás és szoba), illetve falusi turisztikai háztartásban szállási szolgáltatást nyújt, legfeljebb 30 egyéni ággyal, és jogerős végzéssel rendelkezik a besorolásról.  A természetes személy által befizetett tartózkodási illeték éves összegének összegét a közbevételeket megfizettető osztályának határozata határozza meg: az egyéni ágyak számát meg kell szorozni 1000,00 dinárral.
A törvénytől alacsonyabb rendű szabályzatok a tartózkodási illetékkel kapcsolatban:

HELYI JÁRULÉK

Topolya községben népszavazás útján bevezették a helyi járulékot a helyi közösségekben.  A helyi járulékot az alábbiakat illetően fizettetik meg:

  • a nettó béreket, azaz a fizetéseket, valamint a személyes jövedelem jellegű egyéb jövedelmeket illetően,
  • az önfoglalkoztatásból származó jövedelemeket illetően,
  • a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból származó jövedelmeket illetően,
  • nyugdíjat illetően, ha a nyugdíjas önként aláírja.

"2022.11.24-én megjelent 38/2022 - es Topolya község Hivatalos Lapja>>