Energetikailag védett fogyasztó

Rendelet a védett fogyasztókról >>

Igénylés védett fogyasztói jogviszony iránt >>


Értesítés az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről

 

Az energetikai törvény 10. szakaszának 8. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 14/145. szám) és a kormányról szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 05/55., 05/71. – helyesbítés, 07/101., 08/65., 11/16., 12/68. – Ab, 12/72. – Ab, 14/7. – Ab és 14/44. szám) alapján a Szerb Köztársaság Kormánya meghozta az energetikailag veszélyeztetett fogyasztóról szóló rendeletet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2015/113. szám), amely 2016. 1. 1-jén lépett hatályba, s amely előírja az energetikailag veszélyeztetett villamosenergia- és földgázfogyasztói státus megszerzésének kritériumait, a védelem módját, a kérelem tartalmát, a státus megszerzésének feltételeit, határidejét és eljárását, valamint a kérelemhez melléklendő bizonyítékokat, a villamos energia vagy földgáz mennyiségét, amely esetében az energetikailag veszélyeztetett fogyasztó számára csökken a havi fizetési kötelezettség, a státus megszerzéséről szóló aktus kiadásának módját és az aktus tartalmát, a nyilvántartás vezetésének módját és a státus megállapításához szükséges egyéb kérdéseket.

 

Energetikailag veszélyeztetett fogyasztónak e rendelet értelmében olyan háztartás (egyén vagy család) minősül, amely egy mérőhellyel rendelkező lakóegységben él, ahol mérhető a villanyáram, illetve földgáz fogyasztása, amely e rendelettel összhangban lévő maximális villamos energiát vagy földgázt fogyaszt.

E rendelet értelmében energetikailag veszélyeztetett fogyasztónak számít az a háztartás is, amely tagjának egészségügyi állapota miatt a villamosenergia- vagy a földgázellátás felfüggesztésével veszélybe kerülne az élete vagy az egészsége.

 

A kérelem benyújtására minden polgár jogosult, az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésének kritériumai pedig a következők:

  1. A háztartás teljes havi jövedelme;
  2. A háztartás tagjainak száma;
  3. Vagyoni állapot.

A háztartás teljes havi jövedelme magában foglal minden bevételt és jövedelmet, amely kihatással van a pénzbeli szociális segélyre való jogosultság megvalósítására, a szociális védelem területét szabályozó törvény és az annak alapján hozott előírások értelmében.

A veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésének feltétele a háztartás havi szinten megvalósított teljes jövedelme, mégpedig az alábbiak szerint:

            1)13.595,68 dinárig az egytagú háztartások esetében;

2) 19.795,00 dinárig a két- és háromtagú háztartások esetében;

3) 25.990,25 dinárig a négy- és öttagú háztartások esetében;

4) 32.684,20 dinárig a hat- és többtagú háztartások esetében.

A jövedelem mellett a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésének feltétele, hogy a vásárló ne rendelkezzen más lakóegységgel, azon a lakóegységen kívül, amely szerkezete és területe szerint megfelel a háztartás szükségleteinek, a szociális lakhatás területén a lakás területi normatíváját szabályozó előírással összhangban.

Az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésének eljárása a veszélyeztetett vásárlói státus megszerzésére irányuló kérelemnek a helyi önkormányzati egység illetékes szervéhez történő benyújtásával kezdődik.

A kérelmező a kérelem mellé az alábbi bizonylatokat mellékeli:

  1. a kérelmező és a háztartás tagjainak lakóhelyéről és rokonságáról (személyi igazolvány fénymásolata, születési anyakönyvi kivonat (SZAK), lakhelyről szóló bizonylat, házassági anyakönyvi kivonat (HAK), két tanú illetékes szerv előtti nyilatkozata és az általános közigazgatási eljárást rendező törvényben előírt egyéb feltételek)
  2. a havi teljes bevételről és jövedelemről (nyugdíjcsekk, az illetékes szerv, illetve munkáltató bizonylata), a 15 évnél idősebb gyermekek esetében a rendes iskoláztatásról az illetékes szerv bizonylata, a munkanélküliek, illetve a pénzbeli juttatásoknak a foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló előírások szerinti felhasználója esetében pedig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat illetékes egységének bizonylata;
  3. a kérelmező lakhelyén és szülőhelyén illetékes ingatlan-nyilvántartó hivatal bizonylata ingatlan tulajdonjogáról és az ingatlanból eredő haszonról;
  4. a kérelmező lakóhelyén és szülőhelyén működő közbevételi hivatal bizonylata;
  5. a legutóbbi villany-, illetve gázszámla.

Ha kérelmező pénzbeli szociális segély és/vagy családi pótlék felhasználója, az 1) és 4) pont között szereplő bizonyítékok helyett a kérelemhez az egyik említett jog megállapításához szükséges aktusok hitelesített másolatát mellékeli.

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik villamos energiára vagy földgázra vonatkozó vásárlói szerződéssel, illetve amennyiben a számla nem az ő nevére szól, a kérelemhez mellékelni kell a szerződést, közokiratot vagy más dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a háztartás milyen jogalapon él abban a lakásban, amelyben a villamos energiára vagy földgázra vonatkozó vásárlói szerződés más személy nevére szól (lakásbérleti szerződés, bírósági határozat, stb.).

A fent említett bizonylatokat az igénylést megelőző hónapot illetően kell beszerezni, kivéve, ha külön előírás másként nem rendeli el.

Az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus egészségügyi állapot miatti kérelmezése esetében a kérelem mellé be kell nyújtani a megfelelő egészségügyi dokumentációt annak bizonyítékaként, hogy a villamosenergia- vagy a földgázellátás felfüggesztése veszélyeztetné az életét vagy az egészségét a háztartás azon tagjának, aki egészségügyi állapota miatt kérelmezi az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státust.