Községi képviselő-testület

A Községi Képviselő-testület a legfelsőbb szerv, mely a helyi önkormányzat alapvető feladatkörét látja el, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és a Statútummal összhangban.

A Községi Képviselő-testületet, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, a polgárok által titkos szavazással, közvetlen választásokon megválasztott önkormányzati képviselők alkotják. A Községi Képviselő-testületnek 35 képviselője van. Az önkormányzati képviselőket négy évre választják.

A Községi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban:

 1. meghozza a község statútumát és a Községi Képviselő-testület ügyrendjét;
 2. meghozza a község költségvetését és elfogadja zárszámadását;
 3. megszabja a község forrásbevételeinek részarányát, valamint a helyi illetékek és térítmények összegének megállapítására alkalmazandó módot és mércéket;
 4. meghozza a község fejlesztési tervét, a közpolitikai tervdokumentumokat, a középtávú terveket és egyéb tervdokumentumokat, a törvénnyel összhangban;
 5. meghozza a község területi és városrendezési tervét;
 6. a község hatáskörébe tartozó előírásokat és egyéb általános aktusokat hoz;
 7. megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant;
 8. községi szintű vagy a község egy részén meghirdetett népszavazást ír ki, állást foglal a polgári kezdeményezések javaslataival kapcsolatban és megállapítja a helyi járulékról szóló határozati javaslatokat;
 9. megalakítja és rendezi a községi szükségletű szervezetek és szolgálatok megszervezését és munkáját;
 10. a törvénnyel és e statútummal összhangban közvállalatot és tőketársaságot alapít általános érdekű tevékenység végzésére, jóváhagyja a közvállalatok, illetve tőketársaságok törvény által meghatározott általános és egyéb jogi aktusait, az általános érdek védelme céljából;
 11. a község és valamennyi nemzeti közösség tagjai, a szociális védelem, az elsődleges egészségvédelem, a testnevelés, a sport, az ifjúság, a gyermekvédelem és a turizmus szempontjából jelentős intézményeket és szervezeteket alapít az iskoláskor előtti oktatás és nevelés, az alapfokú oktatás és a kultúra területén, s követi és biztosítja a működésüket;
 12. kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok felügyelőbizottságát és igazgatóját, jóváhagyja a közvállalatok alapszabályát, s egyéb alapítói jogokat lát el, a törvénnyel és az alapító okirattal összhangban;
 13. kinevezi és felmenti az általa alapított intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelőbizottságát, valamint igazgatóját, s jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban;
 14. megválasztja és felmenti a Községi Képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét;
 15. hivatalba helyezi és felmenti a Községi Képviselő-testület titkárát és helyettesét;
 16. megválasztja és felmenti a Községi Elnököt, s annak javaslatára megválasztja a Községi Elnök helyettesét, valamint a Községi Tanács tagjait;
 17. kinevezi és felmenti a főépítészt;
 18. kinevezi a választási bizottságot a községi képviselő-testületi választások lebonyolítására, a törvénnyel összhangban;
 19. elfogadja a személyzeti tervet;
 20. meghatározza a kommunális tevékenységek végzésének feltételeit és módját, a kommunális szolgáltatások felhasználóinak jogait és kötelezettségeit, a kommunális szolgáltatások kiterjedését és minőségét, valamint a kommunális tevékenységek ellátása feletti felügyelet gyakorlásának módját, közvállalatok alapít a kommunális tevékenységek ellátására, illetve ezen teendők ellátásával tőketársaságot vagy vállalkozót bíz meg, előírja a kommunális rend fenntartásának általános feltételeit és az azok végrehajtására vonatkozó intézkedéseket;
 21. meghozza az éves és középtávú telekrendezési programokat;
 22. meghozza a helyi lakhatási stratégiát, a Nemzeti Lakhatási Stratégiával összhangban, a végrehajtására vonatkozó akciótervet és a lakhatási támogatási programokat, a törvénnyel összhangban nyilvános lakhatási ügynökséget alapíthat, valamint jogi személyt a lakhatás területén közérdekű teendők végzésére;
 23. meghatározza az községi köztulajdonban lévő üzlethelyiség használatát, meghatározza az üzlethelyiség bérleti díját, és egyéb teendőket lát el az üzlethelyiség használatával kapcsolatban, a törvénnyel és egyéb községi aktusokkal összhangban;
 24. rendezi a lakások bérbeadásának és vásárlásának feltételeit és eljárását;
 25. előírja a községi köztulajdonban lévő lakóépületek, lakások és garázsok használatának bérleti díját;
 26. részletesebben rendezi a községi köztulajdonban lévő dolgok használatát, fenntartását és irányítását;
 27. meghatározza a taxis személyszállítás végzésének részletesebb feltételeit;
 28. meghozza a természeti értékek használatának és védelmének programjait, valamint a környezetvédelmi programokat, illetve helyi akció- és helyreállítási terveket, a község stratégiai dokumentumaival, érdekeivel és jellegzetességeivel összhangban, s meghatározza a környezet védelmének és előmozdításának külön díját;
 29. meghozza a mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának éves programját, megállapítja a tűzvédelmi intézkedéseket és azok végrehajtását, határoz a legelők más művelési ágnak való átadásáról;
 30. a stratégiával összhangban meghozza a turizmusfejlesztési tervet; megállapítja a tartózkodási illeték összegét a község területére vonatkozóan;
 31. meghozza a községi szintű korrupcióellenes közdelem helyi akciótervét, s állandó munkatestületet alakít a helyi akcióterv végrehajtásának figyelemmel kísérésére;
 32. meghozza a kóbor kutyák és macskák populációjának ellenőrzésére és csökkentésére vonatkozó tervet, rendezi a háziállatok és házi kedvencek tartását és védelmét, a törvénnyel összhangban;
 33. meghozza a II. rendű vizekre vonatkozó operatív teret, meghatározza a szabadidős tevékenységre szolgáló víz használatának helyét és módját, beleértve a fürdőzést is;
 34. meghozza a Nemzeti Ifjúságügyi Stratégia végrehajtásának akciótervét a község területére vonatkozóan;
 35. meghozza az energiatakarékossági programot és tervet;
 36. határoz a községi köztulajdon ingatlannal való gyarapításáról és a községi köztulajdonban lévő ingatlanok elidegenítéséről, községi köztulajdonban lévő ingatlanok jelzáloggal való leterheléséről, valamint a tulajdonjog egyéb köztulajdon-jogosultra való átruházásáról;
 37. határoz a községi köztulajdonban lévő dolgoknak és a jogoknak az általa alapított közvállalatok és tőketársaságok tőkéjébe való beruházásáról, a törvénnyel összhangban;
 38. határoz a koncesszió megadásáról, amikor a köztestületek és a koncesszió tárgya községi hatáskörbe tartozik, jóváhagyja a koncessziós aktust;
 39. jóváhagyja a köz- és a magánszféra együttműködését és elfogadja annak projektjét, jóváhagyja a szerződéstervezetet a köz- és a magánszféra együttműködési projektjében, valamint felhatalmazza a Községi Elnököt, hogy a község nevében aláírja a szerződést;
 40. határozatot hoz az általános rendeltetésű polgári védelem megszervezéséről és működéséről a község területén;
 41. megalakítja a rendkívüli helyzetek törzskarát, meghozza a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervét és programját;
 42. meghozza a veszélyeztetettségi becslést és a védelmi mentési tervet rendkívüli helyzetekben;
 43. árutartalékokat létesít, s megállapítja terjedelmüket és szerkezetüket;
 44. megállapítja a községi illetékeket és egyéb helyi bevételeket, amelyek a törvény szerint a községhez tartoznak;
 45. megállapítja a telekrendezési járulék mértékét;
 46. meghozza a Község nyilvános adósságvállalásáról szóló aktust, a közadósságokat szabályzó törvénnyel összhangban;
 47. meghatározza a vendéglátó-ipari, kereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejét;
 48. véleményt ad a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervről;
 49. állandó és ideiglenes munkatestületeket alakít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására;
 50. kezdeményezi a községi terület létrehozása, megszüntetése vagy megváltoztatása eljárásának megindítását;
 51. javasolja a Szerb Köztársaság Kormányának a községi hasznú kisajátítás közérdekének megállapítását;
 52. véleményezi a helyi önkormányzat érdekét illető kérdéseket rendező törvényeket;
 53. megvitatja és jóváhagyja a költségvetés felhasználóinak jelentéseit;
 54. határoz a városokkal és községekkel, egyesületekkel, humanitárius szervezetekkel való együttműködésről és társulásról;
 55. tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról;
 56. elindítja a helyi önkormányzat jogát sértő, a Szerb Köztársaság vagy az autonóm tartomány által meghozott törvény vagy más általános aktus alkotmányosságának és törvényességének vizsgálatára irányuló eljárást;
 57. megszervezi a polgári jogsegélyszolgálatot;
 58. szabályozza a békéltető tanácsok megszervezését és munkáját;
 59. megállapítja a község ünnepét;
 60. jóváhagyja a Község nevének, címerének és más jelképének használatát;
 61. szabályozza a község által odaítélendő nyilvános elismerések odaítélésének eljárását, feltételeit és kritériumait, s határoz a nyilvános elismerések odaítéléséről;
 62. határoz az utcák, terek, tanyacsoportok, valamint egyéb településrészek elnevezéséről;
 63. megvitatja és elfogadja a Község által alapított vagy többségi tulajdonában lévő közvállalatok, intézmények és más közszolgálatok munkájáról szóló jelentéseket;
 64. megvitatja a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács jelentéseit;
 65. megvitatja a helyi ombudsman munkájáról szóló jelentést;
 66. megvitatja a főépítész éves jelentését a terület állapotáról;
 67. elfogadja a tisztségviselők magatartási etikai kódexét (a továbbiakban: etikai kódex);
 68. intézkedéseket foganatosít és ajánlatokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartásának előmozdítására;
 69. ellátja a törvényben és a Statútumban meghatározott egyéb teendőket is.