Községi tanács

+ Községi tanács tagjai

A Községi Tanácsot a Községi Elnök, a Községi Elnök helyettese, valamint a Községi Tanács hét tagja alkotja. A Községi Elnök egyúttal a Községi Tanács elnöke is. A Községi Elnök helyettese megbízatása folytán a Községi Tanács tagja. A Községi Tanács tagjait a Községi Képviselő-testület választja, négyéves időtartamra, titkos szavazással, a képviselők összlétszámának szavazati többsége által. A Községi Tanács tagjelöltjeit a községi elnök javasolja.

 

A Községi Tanács hatásköre :

 1. javasolja a Statútumot, a költségvetést és egyéb aktusokat, valamint a Községi Képviselő-testület által meghozott aktusokat,
 2. Községi Képviselő-testület határozatait és más általános aktusait közvetlenül végrehajtja, valamint gondoskodik ezek végrehajtásáról, 
 3. döntést hoz az ideiglenes pénzügyi támogatásról, amennyiben a Községi Képviselő-testület a költségvetést a pénzügyi év kezdetéig nem hozná meg,
 4. felügyeli a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, semmissé nyilvánítja, vagy megszünteti a Községi Közigazgatási Hivatal olyan aktusait, melyek nem állnak összhangban a törvénnyel, a Statútummal és más, általános aktussal, illetve a Községi Képviselő-testület által meghozott aktussal,
 5. a közigazgatási eljárásban, másodfokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek közigazgatási tárgyú, községi hatáskörbe tartozó jogait és kötelességeit illetően,
 6. előírja a kockázatbecslés külön elemeit és a község eredeti hatáskörébe tartozó felügyelőségi felügyelet végzésének gyakoriságát kockázatbecslés alapján, valamint a község eredeti hatáskörébe tartozó bizonyos felügyelőségi felügyelet tervének külön elemeit;
 7. figyelemmel kíséri a község által alapított közvállalatok ügyviteli programjának megvalósítását és koordinálja a munkájukat;
 8. háromhavi jelentést tesz a közvállalatok munkájáról a községi képviselő-testületnek, a közvállalatok jogállását szabályozó törvénnyel összhangban történő további értesítés érdekében;
 9. megállapítja a kommunális szolgáltatások díját, s jóváhagyja a kommunális szolgáltatások árainak változtatásáról szóló határozatot, a törvénnyel összhangban;
 10. határoz a telkek elidegenítéséről, a törvénnyel és a községi előírással összhangban;
 11. megállapítja az anyagilag veszélyeztetett családból származó gyerekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségei térítésének kritériumait és eljárását;
 12. javasolja a Községi Képviselő-testület által meghozandó aktusokat a község által alapított közvállalatok és tőketársaságok általános érdekeinek védelme céljából;
 13. gondoskodik a Szerb Köztársaság, illetve az autonóm tartomány jogai és kötelezettségei keretében átruházott hatáskörök végrehajtásáról,
 14. hivatalba helyezi és felmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét,
 15. hivatalba helyezi a vagyonjogi ügyészt;
 16. meghozza a község védelmi tervét, amely a Szerb Köztársaság védelmi tervének szerves részét képezi, összehangolja a jogi személyek védelmi előkészületeit a községi hatáskörbe tartozó tevékenységekben az autonóm tartomány védelmi előkészületeivel és a Szerb Köztársaság védelmi tervével, határozatot hoz a polgári védelem és az általános rendeltetésű egységek megszervezéséről és működéséről;
 17. meghozza a veszélyeztetettségi tervet és a védelmi és mentési tervet a rendkívüli helyzetekben, valamint a balesetek elleni védelem tervét;
 18. megalakítja a panaszügyi bizottságot;
 19. szakmai tanácsadó testületeket alakít, bizonyos hatáskörébe tartozó teendők ellátására,
 20. tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról,
 21. a Községi Elnök javaslatára meghozza a munkájához szükséges Ügyrendet;
 22. egyéb teendőket is ellát, a törvénnyel és e statútummal összhangban.

A jelen szakasz 3) pontjában foglalt határozatot a Községi Tanács a teljes taglétszámának szótöbbségével hozza meg.