Lokalna poreska administracija

E-mail adresa: naplatnasluzba@btopola.org.rs

UPIT STANJA OBVEZNIKA

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su dostupne „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije:  https://www.lpa.gov.rs

Korisnici Portala lpa.gov.rs se od 3. avgusta 2020. godine prijavljuju po novoj proceduri, koja podrazumeva korišćenje jedinstvenog elektronskog identiteta korisnika koji se kreira na Portalu eUprava. Uputstvo za korisnike Portala LPA koji su se prijavljivali preko korisničkog imena i lozinke se nalazi na linku: https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/DvofaktorskaAutentikacija.pdf?t=200806 Uputstvo za korisnike Portala LPA sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom se nalazi na linku https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/ElektronskiSertifikat.pdf?t=200806.

Građani mogu da preuzmu parametre i za dvofaktorsku autentikaciju (eID) na šalteru lokalne poreske administracije i na taj način koriste usluge elektronske uprave na Portalu LPA.

POVRAĆAJ VIŠE ILI POGREŠNO NAPLAĆENOG POREZA

Ako je obveznik uplatio više sredstava, ili je pogrešno uplatio sredstva, podnosi zahtev za povraćaj.
Lice može da se opredeli za povraćaj pogrešno plaćenog poreza ili za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja.
Uz zahtev obveznik dostavlja dokaz o izvšenoj uplati, dokumentaciju na osnovu čega je izvršena uplata i fotokopiju lične karte.

>> Zahtev za povraćaj

>>Zahtev za preknjižavanje

IZDAVANЈE UVERENЈA O IZMIRENIM OBAVEZAMA PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Obveznik pokreće postupak podnošenjem zahteva za izdavanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda, za potrebe rešavanja drugih pitanja i obaveza kod nadležnog organa kao što su: ostvarivanje prava na dečiji dodatak, učešća na tenderu ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite – pravo na materijalno obezbeđenje i dr.

Uz zahtev stranka podnosi i dokaz o uplati lokalne administrativne takse, osim u slučajevima kada je propisano oslobađanje plaćanja.

>> Zahtev za izdavanje uverenja fizičkom licu

>> Zahtev za izdavanje uverenja pravnom licu/preduzetniku

POREZ NA IMOVINU

U skladu sa članom 38. stav  7. tačka 7. podtačka 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koje vode poslovne knjige. Prijave se podnose do 31. marta svake poreske godine sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Podzakonski propisi u odnosu na utvrđivanje poreza na imovinu:

LOKALNE KOMUNALNE TAKSE

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru – obveznici takse su srednja pravna lica, preduzetnici, mala i mikro pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000,00 dinara i sva velika pravna lica.

>> LKT1 Prijava lokalne komunalne takse za isticanje firme

Putem Portala lokalnih poreskih administracija lpa.gov.rs omogućena elektronska prijava za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine) .  Prijava se podnosi samo kada dođe do promena podataka iz prijave.

Lokalna komunalna taksa za držanje sredstava za igru – obveznik takse je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje drži aparate za igru (igre na računarima, video-automatima, fliperima i sl. koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i sl. u kojima se učestvuje uz naplatu)

>> LKT2 Prijava lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

Podzakonski propisi u odnosu na lokalne komunalne takse:

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara uređeno je da su naknade za korišćenje javnih površina sledeće naknade:

  • Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe,
  • Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje
  • Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevisnkim materijalom i izvođenje građevisnkih radova i izgradnju.

Obveznik naknade je korisnik javne površine.
Zahtev za korišćenje javne površine se podnosi Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu.
Na osnovu rešenja o odobrenju za korišćenje javne površine, donetog sa strane pomenutog odeljenja, lokalna poreska administracija utvrđuje naknadu za korišćenje javne površine.
Podzakonski propisi u odnosu na naknade za korišćenje javne površine:

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara je uređeno plaćanje naknade za zaštitu u unapređenje životne sredine.
Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (“Sl. glasnik RS”, broj 86/2019 i 89/2019) propisani su kriterijumi i iznosi naknade.
Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine su pravna lica i preduzetnici (uključujući i paušalce) čija se šifra delatnosti nalazi u Prilogu 1 Uredbe .
Prijave se podnose elektronsko na Portalu LPA (lpa.gov.rs) do 31. jula svake poreske godine.

BORAVIŠNA TAKSA

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani u odgovarajućem registru i pružaju usluge stmeštaja vrše naplatu boravišne takse od korisnika ulsuge smeštaja za svaki dan boravka u iznosu od 80,00 dinara.

Izuzetno boravišnu taksu plaća fizičko lice koje pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti ( kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu  do 30 individualnih ležajeva, i koje poseduje pravosnažno rešenje o kategorizaciji. Visina godišnjeg iznosa boravišne takse koju plaća fizičko lice utvrđuje se rešenjem Odeljenja za naplatu javnih prihoda: broj individualnih ležajeva se pomnoži sa iznosom od 1,000,00 dinara.

Podzakonski propisi u odnosu na boravišnu taksu:

MESNI SAMODOPRINOS

U opštini Bačka Topola putem sprovedenog referenduma uveden je samodoprinos po mesnim zajednicama. Samodoprinos se plaća:

  • na neto zarade, odnosno plate, kao i na druga primanja koja imaju karakter ličnih primanja,
  • na prihod od vršenja samostalne delatnosti,
  • na prihode od poljoprivrede i šumarstva
  • na penziju, ako samovoljno potpiše penzioner.

Lista donetih poreskih rešenja za 2016. godinu>>

Lista donetih poreskih rešenja za 2015. godinu >>

Lista donetih poreskih rešenja za 2014. godinu >>

Podzakonski propisi u primеni u оdnоsu nа utvrđivаnjе pоrеzа nа imоvinu zа 2017.gоdinu, zа nеpоkrеtnоsti nа pоdručјu оpštinе Bаčkа Тоpоlа, shоdnо оdrеdbаmа Zаkоnа о pоrеzimа nа imоvinu (“Službеni glаsnik RS”,brој 26/2001...68/2014) su:

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 38/2022 od 24.11.2022.g.

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 29/2021 od 30.11.2021.g.

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 30/2020 od 24.11.2020.g.

"Sluzbeni list opštine Bačka Topola" broj 16/2019 od 29.11.2019.g.

"Službeni list opštine Bačka Topola" broj 26/2018 od 23.11.2018.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 28/2017 оd 27.11.2017.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 16/2016 оd 24.11.2016.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 16/2015 оd 20.11.2015.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 12/2014 оd 06.11.2014.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 14/2013 оd 29.11.2013.g.

“Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа” brој 6/2011 оd 16.06.2011.g.