Energetska efikasnost - Pitanјa i odgovori:

PITANјA I ODGOVORI:

 

Broj 1. Da li možete da mi objasnite priloge koje su potrebne za prijavu na Javni konkurs u vezi energetske sanacije?

Odgovor: Poštovani,

Prilog 1: To je prijavni formular. Konkuriše vlasnik objekta. Suvlasnici potpisuju prilog 5.

Prilog 2: U ovoj izjavi treba navesti broj članova domaćinstva, ali samo onih koji imaju prijavlјeno prebivalište. Dokaz uz ovo je očitana lična karta koja ima čip ili fotokopirana koja nema čip ili neki drugi dokument za maloletna lica (zdravstvena knjižica).

Prilog 3: Ovo je stavka koja potvrđuje istovetnost podataka na terenu i u Katastru.

Prilog 4: Ovom izjavom dajete saglasnost nadležnom organu da može pribaviti potrebnu Vašu dokumentaciju u ovom predmetu. Ukoliko ne predate ovu izjavu sve morate sami da pribavite.

Prilog 5: Izjavu potpisuju suvlasnici objekata.

Prilog 6: Predaje se, ali se ne popunjava. To su samo kriterijumi.

Što se tiče ostalog, potrebno je izmiriti sve dospele obaveze za porez. Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama bi, uz popunjenu izjavu (prilog broj 4), trebao da pribavlјa nadležni organ. Takođe, trebaće Vam potvrda o mogućnosti priklјučenja na gasovodnu mrežu. To je dokument od Beogasa.  Potvrda o postojanju tehničkih mogućnosti za postavlјanje potrebnog broja solarnih kolektora izdata od strane privrednih subjekata čiji se predmer i predračun prilaže. Poslednji račun za električnu energiju. Fotokopirajte obe strane. Takođe Vam je potrebno i predračun od nekog ponuđača koji se nalazi u priloženoj listi privrednih subjekata.


Broj 2. Da li mogu da se prijavim na Javni konkurs preko interneta?

Poštovani, nije moguće aplicirati online. Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici opštine Bačka Topola: http://btopola.org.rs/index.php/sr/konkursi ili

http://btopola.org.rs/sr/energetskiefikasnost.

https://www.btopola.org.rs/hu/node/1938 ili http://btopola.org.rs/hu/energetskiefikasnost_hu


Broj 3. Prilikom prijave na Javni konkurs za meru 2 (gasni kotao), da li je potrebno priložiti projekat?

Poštovani,

Projekat nije potreban za učešće na konkursu.


Broj 4. U konkursu piše da sve preko maksimalnih iznosa sredstava sufinansiranja koji su propisani u tački I. Javnog konkursa za građane, snosi podnosilac prijave. Šta se dešava ako nismo u mogućnosti da realizujemo projekat, da li u tom slučaju možemo da odustanemo od istog?

Poštovani, pre podnošenja prijave potrebno je da Vam izabrani privredni subjekt izradi predmer i predračun radova/profakturu. U predmeru i predračunu /profakturi se jasno vidi ukupna vrednost investicije. U tom trenutku ćete znati i koliki će biti Vaš deo finansijskih obaveza, pa ćete moći da procenite da li imate finansijske mogućnosti za datu ivesticiju.


Broj 5. Da li vlasnik stana koji želi da konkuriše za subvenciju za zamenu stolarije mora da bude prijavlјen na adresu objekta za koji želi da konkuriše?

Odgovor: Vlasnik stana koji želi da konkuriše za subvenciju mora biti prijavlјen na adresi objekta za koji želi da konkuriše.


Broj 6. Šta ako firma za pravlјenje prozora nama građanima zakasni sa dostavom predračuna sa cenom prozora?
Odgovor: Poštovani, rok za podnošenje prijava krajnjih korisnika na Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije je 8. avgust 2022. godine.


Broj 7. Da li je neophodno da članovi domaćinstva budu prijavlјeni na adresi objekta gde se vrši investicija?

Poštovani,

Podnosilac zahteva kao i članovi domaćinstva koji se navode u prijavi, moraju imati prijavlјeno prebivalište na adresi gde se vrši investicija.


Broj 8. Gde se vrši prijavlјivanje na konkurs?

            Poštovani,

            Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave Bačka Topola ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Bačka Topola

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije

n/r predsedniku Mijatov Davidhazi Ziti

24300 Bačka Topola, Maršala Tita 30


Broj 9. Poštovana, postoji mala nejasnoća u vezi konkursa za zamenu stolarije. Dakle, na konkursu je navedena  obavezna dokumentacija u kojoj je navedeno uopšteno za sve. Pošto mene zanima samo zamena stolarije, želim da mi jasno kažete šta da dostavim od dokumentacije.

Prilog br.1,2,3,4,5, zatim kopije lične karte punoletnih ukućana, zdravstvene knjižice maloletnih lica, kopija računa za električnu energiju. Ako nešto nedostaje,molim Vas da mi navedete.

Konkretno mi nije jasno pod tačkom br. 6 gde je navedeno pod OBAVEZNA DOKUMENTACIJA da je potrebno dostaviti predračun tj.profakturu od privrednog subjekta.

Da li je to obavezno i za zamenu stolarije ili se to odnosi na druge?

Odgovor:

Poštovana, uslove koje trebate ispunjavati su navedeni u Javnom konkursu koji su opisani u odelјku III. Takođe, potrebno je dostaviti original predračun tj. profakturu od privrednog subjekta za navedenu meru.


Broj 10. Da li mogu da konkurišem za zamenu samo ulaznih vrata, pošto su mi prozori u odličnom stanju?

Odgovor: Poštovani, možete.


Broj 11. Da li je potrebno da se zameni sva stolarija u stanu?

Odgovor: Poštovani. Ne morate da menjate svu stolariju ukoliko ste neke nedavno menjali.


Broj 12. Poštovana! Moje pitanje je sledeće: da li za prijavnu dokumentaciju mora biti izmiren porez na imovinu?

Gde treba i kakvu potvrdu treba izvaditi  i u ovom slučaju priložiti, ovde mislite na vlasnički porez na imovinu, porez na kuću i zemljište.

U nekretnini stanuje moj sin, tamo je prijavljen već godinu dana, da li u ovom slučaju potrebno priložiti potvrdu o prebivalištu od unutrašnjih organa ili je dovoljno priložiti očitanu ličnu kartu, koja ima čip.

Nadalje moja majka je nedavno preminula, jedna četvrtina kuće  je na  meni  sinu jedincu, a ostali deo je još uvek na majci, a moj sin stanuje u kući.

Račun Elktrovojvodine dolazi na ime moje majke.

Da li postoji takav obrazac po kom bi dao za izjavu  da bi  sin mogao da konkuriše.

U kom roku je potrebno realizovati projekat nakon dodele sredstava.

Odgovor: Poštovani, potrebno je izmiriti sve dospele obaveze za porez. Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama možete pribaviti u Opštinskoj upravi Bačka Topola, u Odeljenju za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda ili uz popunjenu izjavu (prilog broj 4) istu će Vam pribaviti nadležni organ.

Dovoljno je priložiti očitanu ličnu kartu koji ima čip ili fotokopiju lične karte ako isti nema.

Vaš sin može podneti prijavu na konkurs ukoliko vi raspolažete pravnosnažnim i izvršnim ostavinskim rešenjem u kome ste proglašeni za naslednika predmetne nepokretnosti u vezi koje Vaš sin želi da aplicira za neku od mera koje proizilaze iz Javnog konkursa. Ukoliko popunjavate Izjavu (prilog broj 5), Vaš sin bi mogao konkurisati.

Privredni subjekti će izvršiti uslugu najkasnije 60 kalendarskih dana od dana potipsivanja trojnog ugovora.


Broj 13. Da li se pod pojmom "nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas" smatra samo kotao, ili se uzimaju u obzir i drugi sastavi delovi koji su neophodni za rad kotla (dimovodni set, sobni termostat...).

Odgovor: Poštovani, da, celokupna instalacija neophodna za pravilno funkcionisanje grejnog sistema (odvod dimnih gasova i toplovodna instalacija).


Broj 14.  Da li se pod pojmom "nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas" mogu smatrati smatrati i hidrauličko povezivanje kotlova na sistem toplovodnog grejanja i sistem sanitarne vode?

Odgovor: Da, ukoliko postoji instalacija, a ukoliko ne postoji može se kroz drugu meru finansirati ugradnja cevne mreže i prateće instalacije.


Broj 15. Da li se pod pojmom "nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas" može smatrati unutrašnja gasna instalacija (povezni cevovod - gasovod između MRS i kotla)?

Odgovor: Ne, građanin mora samostalno da finansira te radove.


 Broj 16. Da li mora da se menja stolarija na celoj etaži ili mogu da se menjaju samo neke stolarije?

Odgovor: Poštovani,neophodno je zameniti celokupnu stolariju na celoj etaži, osim u slučajevima gde postoji PVC stolarija za koju građanin ima ateste koji pokazuju da ispunjava uslov javnog konkursa u pogledu koeficijenta prolaza toplote. Pod stolarijom se podrazumevaju: prozori i vrata (ulazna ili balkonska, tj. vrata prema negrejanom prostoru).


 Broj 17.  Poštovani, Sin mi je vlasnik kuće, ja imam plodouživanje. Da li ja mogu da podnesem zahtev za zamenu stolarije? Pozdrav!

Odgovor: Poštovani, možete. Popunjavanjem priloga broj 5. Vaš sin Vam daje saglasnost da za potrebe Javnog konkursa predajete prijavu za učešće na isti, kao i da je saglasan sa realizacijom projekta u slučaju njegovog odobrenja.


Broj 18. Poštovani, Želela bih da se prijavim na konkurs za zamenu spoljnih prozora i vrata. Do sada sam tumačila konkurs tako da zamena mora biti kompletna, ali danas sam čitala, da  se ne mora zameniti sva stolarija, samo ona koja je u lošem stanju. Najviše bi me zanimalo da li primaoci socijalne pomoći mogu dobiti veću olakšicu, odnosno pomoć? U 2019. godine smo dobili kuću putem konkursa (Prosperitati), a sada bih želela da zamenim stolarije na istoj. Jedan prozor je već zamenjen, ali sada nažalost nisam u mogućnosti da finansiram 50% od vrednosti ukupne investicije. U medijima se pominjalo da pomažu i primaocima socijalne pomoći, ali o tome trenutno nisam našla nikakvu informaciju. Ako nema načina za pomoć, da li postoji mogućnost za zamenu samo one stolarije koje su u najgorem stanju?

Odgovor: Poštovani, neophodno je zameniti celokupnu stolariju na celoj etaži, osim u slučajevima gde postoji PVC stolarija za koju građanin ima ateste koji pokazuju da ispunjava uslov javnog konkursa u pogledu koeficijenta prolaza toplote. Pod stolarijom se podrazumevaju: prozori i vrata (ulazna ili balkonska, tj. vrata prema negrejanom prostoru).    

Cilj Javnog konkursa je energetska sanacija porodičnih kuća i stanova, iz tog razloga svaka prispela prijava od strane učesnika konkursa se podjednako ocenjuju i rangiraju od strane Komisije.


Broj 19. Poštovani, Da li imam pravo da konkurišem, ako mi je odobren reprogram (odloženo plaćanje) poreskog duga?

Odgovor: Poštovani, nemate pravo. Potrebno je izmiriti sve dospele obaveze za porez.

                                                                     

                                               Komisija za realizaciju mera

                                                  energetske sanacije

 

                                                                                                                                                    Mijatov Davidhazi Zita, s.r.