Javni uvid planskih dokumenata i urbanističkih projekata

Poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta - urbanističko arhitektonska razrada lokacije - za izgradnju kompleksa farme za uzgoj živine na katasterskim parcelama broj: 1543 i 1544 k.o. Bačka Topola

Preuzmi poziv>>

Preuzmi dokumentaciju>>


Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije naselja Bačka Topola

Preuzmi Oglas>>

Preuzmi Nacrt plana generalne regulacije>>

Preuzmi Izveštaj o strateškoj proceni PGR>>


Javni uvid u Nacrt prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. god.

Preuzmi Oglas>>

Preuzmi dokumente>>