Lokalna samouprava

Lokalna samouprava je autonomni sistem upravlјanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije. Ona je osnovna organizacija vlasti. Razvijenost lokalne samouprave je i jedan od uslova demokratije i pravne države. Kako je samouprava lokalnim zajednicama pravo građana obično garantovano ustavom, za državu ono znači obavezu da stvori uslove za kontinuirano funkcionisanje lokalne zajednice kao celine.