Skip to main content

Šef kabineta Predsednika opštine

Nada MehakovićNada Mehaković je rođena 25. oktobra 1956. godine u Šidu. Osnovnu i srednju školu-gimnaziju završila je u Bačkoj Topoli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 21.juna 1982. godine radi u Opštinskoj upravi Bačka Topola, s tim što je nakon reorganizacije  iste u periodu od 1992. godine do 1996. godine radila u Republičkoj Upravi javnih prihoda. Od 24. juna 1996. ponovo radi u Opštinskoj upravi. Obavljala je poslove  v.d. sekretara Skupštine opštine, starešine Službe za zajedničke poslove, šefa Odseka za opštu upravu, šefa Odseka za imovinsko pravne poslove, v.d. načelnika Odeljena za građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove, poljoprivredu, privatno preduzetništvo i imovinsko pravne poslove. Od 1. аprilа 2005. do 30.12.2019. gоdinе je bila načelnik Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti.

U posebnoj organizacionoj jedinici Kabinetu predsednika opštine zaposlena je kao šef Kabineta Predsednika opštine počev od 02.08.2021. godine gde obavlja najsloženije poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Službi budžetske inspekcije i Službi lokalnog ombudsmana opštine Bačka Topola.

Obzirom da dugi niz godina radi u Opštinskoj upravi želja joj je da se Opštinska uprava i dalje razvija i modernizuje u cilju efikasnijeg i boljeg rada i što bolje komunikacije sa građanima.

 Udata je i majka jednog sina.

 

Kontakt: Bačka Topola, Maršal Tita 30.

Telefon: 024/715-899

E-mailnada.mehakovic@btopola.org.rs