Skip to main content

Izdavanje uverenja o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih janih prihoda

Obveznik pokreće postupak podnošenjem zahteva za izdavanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda, za potrebe rešavanja drugih pitanja i obaveza kod nadležnog organa kao što su: ostvarivanje prava na dečiji dodatak, učešća na tenderu ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite – pravo na materijalno obezbeđenje i dr.

Uz zahtev stranka podnosi i dokaz o uplati lokalne administrativne takse, osim u slučajevima kada je propisano oslobađanje plaćanja.

Zahtev za izdavanje uverenja fizičkom licu

Zahtev za izdavanje uverenja pravnom licu/preduzetniku