Skip to main content

Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak u porodici za prvo, drugo, treće i četvrto dete u Opštini Bačka Topola

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka (otac ili staratelj) ako ima prebivalište na teritoriji opštine Bačka Topola duže od godinu dana pre dana rođenja deteta.

Potrebna dokumentacija ako zahtev podnosi majka: 

-Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

-Izvod iz matične knjige rođenih za dete, 

-Fotokopija (očitana ) lične karte za majku, 

-Fotokopija odluke nadležnog suda o poveravanju deteta za samohranu majku. 

- Fotokopija kartice tekućeg računa

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje otac deteta ako majka nije živa, ako je napustila dete ili ako je iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. 

Potrebna dokumentacija ako zahtev podnosi otac: 

-Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

-Izvod iz matične knjige rođenih za dete, 

-Fotokopija lične karte za oca, 

-Fotokopija odluke nadležnog suda o poveravanju deteta za samohranog oca, 

- Izvod iz matične knjige umrlih za majku, 

-Uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete, 

-Rešenje da je majka lišena roditeljskog prava, 

-Potvrda nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti 

-Potvrda nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku. U slučaju da ni majka ni otac deteta nisu živi ili zbog drugih razloga ne mogu da se brinu o detetu, pravo na roditeljski dodatak može ostvariti staratelj deteta uz potrebnu dokumentaciju. 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Uslužnom centru šalter br. 3. 

Kontakt telefon 024/715- 310 lokal 130