Skip to main content

Остваривање права на родитељски додатак у породици за прво, друго, треће и четврто дете у Општини Бачка Топола

Право на родитељски додатак остварује мајка (отац или старатељ) ако има пребивалиште на територији општине Бачка Топола дуже од годину дана пре дана рођења детета.

Потребна документација ако захтев подноси мајка: 

-Извод из матичне књиге рођених за дете, 

-Фотокопија (очитана ) личне карте за мајку, 

-Фотокопија одлуке надлежног суда о поверавању детета за самохрану мајку. 

- Фотокопија картице текућег рачуна

Право на родитељски додатак остварује отац детета ако мајка није жива, ако је напустила дете или ако је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету. 

Потребна документација ако захтев подноси отац: 

-Извод из матичне књиге рођених за дете, 

-Фотокопија личне карте за оца, 

-Фотокопија одлуке надлежног суда о поверавању детета за самохраног оца, 

- Извод из матичне књиге умрлих за мајку, 

-Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 

-Решење да је мајка лишена родитељског права, 

-Потврда надлежног здравственог органа о тежој болести или решење којим је мајка лишена пословне способности 

-Потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку. У случају да ни мајка ни отац детета нису живи или због других разлога не могу да се брину о детету, право на родитељски додатак може остварити старатељ детета уз потребну документацију. 

Детаљне информације се могу добити у Услужном центру шалтер бр. 3. 

Контакт телефон 024/715- 310 локал 130