Skip to main content

Opštinsko pravobranilaštvo Opštine Bačka Topola

Adresa za prijem pošte:

poštanski fah 9

24300 Bačka Topola


Rešenje o postavljenju Opštinskog pravobranioca Opštine Bačka Topola


OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKA TOPOLA
24300 Bačka Topola, Maršala Tita 30
tel. 064/8624-476
e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs
Daktilograf

Opis poslova: obavlja daktilografske poslove odnosno kuca sve vrste podnesaka, dopisa, materijala i izveštaja za potrebe Pravobranilaštva, vrši administrativne i tehničke poslove prijema akata i podnesaka iz nadležnosti Pravobranilaštva i zavođenja u evidenciju Pravobranilaštva, otprema službenu poštu organima Opštine i drugim organima i licima, umnožava, kopira i skenira materijal i akta, vodi odgovarajuće evidencije za prijem i otpremu službene pošte, raspoređuje primljena akta i ulaže u spise predmeta, vrši druge poslove, u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, dostavlja obrađen materijal adresantima na teritoriji naseljenog mesta Bačka Topola, priprema predmete za arhivu, po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca.
USLOVI: Bez obzira na stepen stručne spreme i radno iskustvo, potreban sertifikat o završenom kursu daktilografije, znanje rada računaru-MS Office i vozačka dozvola B kategorije.
OSTALO: Prijave sa ličnom i radnom biografijom slati na adresu: pravobranilac@btopola.org.rs. Informacije je moguće dobiti na broj telefona: 064 8624476. Rok za prijavu: 29.03.2024. godine.