Skip to main content

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бачка Топола - изграђене на катастарској парцели бр. 209 у КО Пачир