Ugrás a tartalomra

A lakóközösségek nyilvántartása

Link a minisztérium web oldalához>>

Töltse le a lakásügyi törvény bemutatóját >>

Savetodavna pomoć >>

Határozat az épületek folyó és beruházási karbantartási utáni minimális térítmény megállapításáról>>

A házirend letöltése>>

Tisztelt polgárok!

            A Lakhatásról és épület-karbantartásról szóló Törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/104, 2020/9 - más. törv.) hatályba lépésével hatályát vesztette a Lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 95/44, 98/46, 01/1 – AB, 05/101 – más. törv. , 11/27 – AB, 2011/88), amely alapján Topolya községe a nyilvántartást vezetett az Épületek Közgyűlésről/Tanácsról, és bizonylatokat bocsátott ki az Épületek Közgyűlésének/Tanácsának megalakításáról és az elnök megválasztásáról Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 162. szakaszával összhangban (JSZK Hivatalos Közlönye 97/33. sz., 01/31. és SzK Hivatalos Közlönye, 2010/30)

+A lakóközösség bejegyzésének bejelentésére szolgáló formanyomtatvány >> 

+ Bejelentés kiegészítés>>

+Az adatok naprakésszé tevésének bejelentésére szolgáló formanyomtatvány>>

+Jegyzőkönyv minta az ülésről, illetve határozat a lakóközösség épületgondnokának megválasztásáról>>

+ A lakóközösségek bejegyzéséhez szükséges dokumentáció>>

+ A lakhatásról és az épületek-karbantartásról szóló törvény >>

+ Szabályzat a nyilvántartás és dokumentáció tartalmáról  >> 

+ Szabályzat a vizsgaprogramról és a vizsgáztatás módjáról >>

Az új lakás- és épület-karbantartási törvény az e törvény hatálybalépéséig, azaz 2016.12.31-ig érvényes előírások szerint alakult közgyűlések vagy építési tanácsok, valamint azon különleges épületrészek tulajdonosának kötelezettségét írja elő, ahol az épület közgyűlése vagy tanácsa nem alakult meg, hogy a nyilvántartás megkezdésének napjától számított hat hónapon belül el kell végezniük a lakóközösségek nyilvántartásba vételét a gondnok vagy a törvény által meghatalmazott más személy által, összhangban a Lakhatásról és épület-karbantartásról szóló Törvény 22. és 23. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/104 és 2020/9 - más. törv.).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkezdődött Topolya község területén található lakóközösségek nyilvántartása, Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Területtervezési, városrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi és gazdasági osztályához (a továbbiakban: Osztály) benyújtott bejegyzési kérelmek által. 

                        A lakóközösségek nyilvántartását (a továbbiakban: Nyilvántartás) az Osztály vezeti, összhangban a Lakhatásról és épület-karbantartásról szóló Törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/104 és 2020/9-más. törv.)

A nyilvántartás egy elektronikus adatbázis és dokumentum, amely az egyes önkormányzatok területén található lakóközösségek adatait tartalmazza, valamint egy egységes, központi és nyilvános adatbázis, amely egybefogja a Szerb Köztársaság területén működtetett összes jegyzékben található lakóközösségi adatokat, és a Köztársasági Geodéziai Intézet kezeli.

            Az adatbázis kezelő személy az a nyilvántartás vezetésére jogosult személy, aki köteles gondoskodni a nyilvántartás jogszerű, naprakész és pontos vezetéséről.

A lakhatásról és épület-karbantartásról szóló Törvény 19. szakasza alapján a nyilvántartásba vétel során a kezelő csak a nyilvántartásba vétel és a közzététel tárgyát képező adatok nyilvántartásba vételének alaki feltételeit ellenőrzi, a kérelemből és a csatolt dokumentumokból származó tények alapján, anélkül, hogy megvizsgálná a kérelemből származó tények pontosságát, a csatolt dokumentumok hitelességét, valamint az iratok elfogadása során lefolytatott eljárások szabályszerűségét és jogszerűségét.

A kezelő ellenőrzi az alábbi feltételek teljesülését:

 1. a kérelem elbírálására vonatkozó joghatóság,

 2. a kérelmező olyan személy-e, aki a törvény értelmében ilyen kérelem bejelentője lehet,

 3. a kérelem tartalmazza-e az összes előírt adatot és dokumentumot,

 4. a kérelemben megadott adatok megfelelnek-e a nyilvántartott adatoknak és dokumentumoknak, valamint

 5. a kérelemhez mellékelték-e az előírt közigazgatási illeték befizetéséről szóló bizonylatot.

A bejegyzési eljárás megindítása:

 • A nyilvántartásba vételi eljárást a jelentkezési lap Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Tito marsall u 30. alatt található iktatójánál való benyújtásával kezdik meg.

 • A nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatványt a kérelemhez csatolandó dokumentumok áttekintésével az érdeklődők az iktatónál vagy Topolya Község honlapján szerezhetik be.

 • A kérelemhez és végzéshez a közigazgatási illeték 350,00 dinár összegű befizetését igazoló okiratot is szükséges mellékelni.

A lakóközösségek bejegyzéséhez szükséges dokumentáció

 1. A lakóközösség bejegyzésének bejelentésére szolgáló formanyomtatvány

 2. Bejelentés kiegészítés

 3. Az adatok naprakésszé tevésének bejelentésére szolgáló formanyomtatvány

 4. Jegyzőkönyv minta az ülésről, illetve határozat a lakóközösség épületgondnokának megválasztásáról

 5. A lakóközösségek bejegyzéséhez szükséges dokumentáció

 6. A lakhatásról és épület-karbantartásról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/104 és 2020/9 - más. törv.)

 7. Szabályzat a lakóközösségek nyilvántartásba vételéhez és nyilvántartásához szükséges nyilvántartás és dokumentáció tartalmáról, valamint az adatok és dokumentumok benyújtásának módjáról (SzK Hivatalos Közlönye, 2017/49. sz.),

 8. Szabályzat a vizsgaprogramról és a vizsga letételének módjáról, a professzionális épületgondnoki engedély megszerzésének és visszavonásának feltételeiről, valamint a professzionális épületgondnok névjegyzékének tartalmáról (SzK Hivatalos Közlönye, 2017/41. sz.).

 

Kapcsolattartási személy:

Slađana Mudrinić, okl. jogász, telefonszám: 024/715-310/ 119 mellék 

E-mail: sladana.mudrinic@btopola.org.rs