Skip to main content

Dečiji dodatak novi zahtev

Pravo na dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u R. Srbiji za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, u trajanju od godinu dana od dana podnetog zahteva, pod uslovima predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pod istim uslovima pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta . 

Potrebna dokumentacija za novi zahtev: 

 • Zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, 
 • Uverenje podnosioca zahteva da je državljanin R. Srbije, 
 • Lične karte odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu prijave prebivališta,
 • Potvrde o prihodima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove zajedničkog domaćinstva (i to: zarada, samostalna delatnost i drugi prihodi koji se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak građana, penzija, invalidnina itd.), 
 • Uverenja Službe za katastar nepokretnosti o katastarskom prihodu u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva (pribavlja se službeno), 
 • Dokazi o posedovanju ili neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora (vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, ugovor o korišćenju stana), 
 • Potvrde o svojstvu redovnog učenika za decu školskog i predškolskog uzrasta (osnovna, srednja škola i predškolska ustanova), 
 • Potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje (dostavlja se samo u slučaju dokazivanja tog statusa), 
 • Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju (dostavlja se samo u slučaju dokazivanja tog statusa),
 • Rešenje o pravu na tuđu negu i pomoć (TNP) - za decu koja ostvaruju ovo pravo, kao i dokaz od suda o produženom roditeljskom pravu, 
 • Uverenje o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (NSP- samo za korisnike novčane socijalne pomoći),
 • Dokazi  na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (umrlica za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda o služenju zatvorske kazne, dokaz o nasilju u porodici i dr., dostavlja se samo u slučaju dokazivanja) 
 • Dokazi o nezaposlenosti (uverenje sa Zavoda za tržište rada), 
 • Dokazi o starateljstvu – rešenje nadležnog organa starateljstva.

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci.

Telefon: 024/715-310 lokal 122