Skip to main content

Дечији додатак

Право на дечји додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету , који је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у Р. Србији за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици , у трајању од годину дана од дана поднетог захтева , под условима предвиђеним Законом о финансијској подршци породици са децом.

Под истим условима право на дечији додатак има и старатељ детета . 

 Потребна документација: 

 • Захтев за остваривање права на дечји додатак (образац се добија бесплатно у Служби друштвене бриге о деци ) 

 • Изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици, 

 • Уверење подносиоца захтева да је држављанин Р. Србије , 

 • Личне карте одраслих чланова заједничког домаћинства , а за децу пријаве пребивалишта , 

 • Потврде о приходима оствареним у три месеца која претходе месецу подношења захтева за све чланове заједничког домаћинства (и то: зарада, самостална делатност и други приходи који се опорезују према закону о порезу на доходак грађана, пензија, инвалиднина итд.), 

 • Уверења Службе за катастар непокретности о катастарском приходу у претходну годиној за све чланове заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта), 

 • Докази о поседовању или непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора (власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уговор о коришћењу стана), 

 •  Потврде о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа) ,  

 • Изјава о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу захтева) 

 • Изјава да непосредно брине одеци (текст изјаве на обрасцу захтева) 

 • Изјава о непоседовању ликвидних и новчаних средстава ( текст изјаве на обрасцу захтева) ,

 •   Потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање (доставља се само у случају доказивања тог статуса), 

 • Акт о разврставању за дете ометено у развоју (доставља се само у случају доказивања тог статуса) ,

 • Решење о праву на туђу негу и помоћ ( ТНП ) - за децу која остварују ово право , као и доказ од суда о продуженом родитељском праву , 

 • Потврда о коришћењу права на новчану социјалну помоћ ( НСП ) ,

 • Докази  на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда о служењу затворске казне , доказ о насиљу у породици и др. ) 

(доставља се само у случају доказивања) 

 • Докази о незапослености (уверење са Завода за тржиште рада ) , 

 • Докази о старатељству – решење надлежног органа старатељства .

Ослобођено плаћања таксе 

 

Детаљне информације се могу добити у Служби друштвене бриге о деци.

Телефон: 024/715-310 локал 122