Skip to main content

Енергетски угрожени купац

Преузми уредбу о енергетски угроженом купцу >>

Преузми захтев за стицање статуса угроженог купца - ЗЕУК 1>>

Преузми захтев за стицање статуса угроженог купца због здравственог стања - ЗЕУК 2>>

Преузми захтев за стицање статуса угроженог купца - ЗЕУК 3>>


Обавештење о стицању статуса енергетски угроженог купца

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлано), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије или природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са одредбама Уредбе о енергетски угроженом купцу ("Службени гласник РС", број 137/2022) (у даљем тескту уредбе), под условима прописаним законом којим се уређује енергетика, у складу са законом.

Енергетски угрожени купац је и домаћинство (самачко или вишечлано) које живи у једној стамбеној јединици коме се испоручује топлотна енергија у складу са одредбама уредбе, у складу са законом.

Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Домаћинством у смислу уредбе сматра се лице које живи само и није члан другог домаћинства, као и домаћинство састављено од више лица, чланова породичног домаћинства, која живе у једној стамбеној јединици и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба.

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:

1) материјални положај:

(1) укупан месечни приход домаћинства;

(2) број чланова домаћинства;

(3) имовно стање;

2) остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица;

3) здравствено стање члана домаћинства.

Доспели дуг за електричну енергију, природни гас или топлотну енергију не искључује право на стицање статуса енергетски угроженог купца.

Материјални положај

За одређивање укупног месечног прихода домаћинстваузимају се у обзир сва примања и приходи појединца и породице који су утврђени у складу са прописом којим се уређују примања и приходи који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ.

У односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства одређен према подацима министарства надлежног за послове трговине о вредности минималне потрошачке корпе за трочлано домаћинство, може бити највише:

1) за домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;

2) за домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;

3) за домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;

4) за домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;

5) за домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;

6) за домаћинства са шест чланова до 82.711,93 динара;

7) за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45 динара.

Имовно стање подразумева да домаћинство не поседује другу стамбену јединицу осим стамбене јединице максималне површине која одговара броју чланова домаћинства.

Укупна површина стамбене јединице је:

1) за једночлано домаћинство до 40 м²;

2) за двочлано домаћинство до 58 м²;

3) за трочлано домаћинство до 66 м²;

4) за четворочлано домаћинство до 74 м²;

5) за петочлано домаћинство до 87 м²;

6) за шесточлано и веће домаћинство до 96 м².

Сеоско домаћинство може имати у својини једну стамбену јединицу и стиче статус енергетски угроженог купца без обзира на површину те стамбене јединице.

* Уз захтев се прилаже доказ о укупним месечним примањима и приходима подносиоца захтева и чланова домаћинства у месецу који претходи месецу подношења захтева, фотокопија личне карте, последњи рачун за електричну енерију/природни гас/топлотну енергију, доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење)-.

Корисници новчане социјалне помоћи, дечијег додатка или увећаног додатка за помоћ и негу другог лица

Домаћинство чији су чланови остварили право на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица стиче статус енергетски угроженог купца по основу акта надлежног органа  о стеченом праву.

*Уз захтев се прилаже фотокопија решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица,фотокопија личне карте, последњи рачун за електричну енерију/природни гас/топлотну енергију, доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење)-.

Стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

Домаћинство на основу здравственог стања стиче статус енергетски угроженог купца, ако члан домаћинства користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже и коме обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или здравље.

*Уз захтев подноси се извештај лекара о коришћењу медицинских апарата или уређаја неопходних за одржавање здравља, за чији рад је неопходно напајање из електродистрибутивне мреже, уговор о снабдевању, односно последњи рачун за испоручену електричну енергију, доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење)-.

Захтев за стицање статуса енергетски угрпженог купца, заинтересована лица могу да преузму у Општинској управи Оштине Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30, 24300 Бачка Топола, код надлежних Месних канцеларија на територији општине Бачка Топола  или са званичне интернет странице Општине Бачка Топола www.btopola.org.rs.

Захтев са одговарајућом документацијом се подноси Општинској управи Оштине Бачка Топола, Маршала Тита бр. 30, 24300 Бачка Топола сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова или преко надлежних Месних канцеларија на територији општине Бачка Топола.

Контакт особа: 

Дијана Крњац

Е-маил: dijana.krnjac@btopola.org.rs 

Тел.: 024/715-310