Skip to main content

Naknada zarade za vreme roditeljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta  ostvaruje zaposleni kod pravnih i fizičkih lica ( zaposleni kod poslodavca – majka deteta).

Naknadu zarade može ostvariti  i otac deteta , jedan od usvojitelja , hranitelj i staratelj deteta , kada u skladu sa propisima o radu koristi odsustvo.      

Potrebna dokumentacija :

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta , 

 • Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad majke – doznaka (original), 

 • Izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad majke – održavanje trudnoće , 

 • Izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu, 

 • Rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta , 

 • Fotokopija kartice tekućeg računa ,

 • Lična karta očitana na čitaču ili fotokopija .

 • Izjava o saglasnosti za pribavljanje podataka neophodnih u postupku odlučivanja o pravu ( teks izjave se nalazi na obrascu zahteva ) .

 Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta , ostvaruju zaposleni kod poslodavca ( majka , otac , usvojitelj , hranitelj ili staratelj ) , najduže do navršenih 5 godina starosti deteta . 

Potrebna dokumentacija: 

 • Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na posebnu negu (podnosi se u Službi društvene brige o deci ),

 • Zdravstvena knjižica deteta ,

 • Lekarska dokumentacija za dete ,

 • Lična karta podnosioca zahteva ,

 • Mišljenje prvostepene komisije o zdravstvenom stanju deteta ,

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ( podnosi se u Službi društvene brige o deci ) ,

 • Rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, 

 • Fotokopija kartice tekućeg računa , 

 • Izjava o saglasnosti za pribavljanje podataka po službenoj dužnost ( tekst izjave se nalazi na obrascu zahteva ). 

- Oslobođeno plaćanja takse. 

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci 

Kontakt TELEFON 024/715- 310 lokal 122