Skip to main content

Накнада зараде за време родитељског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета  остварује запослени код правних и физичких лица ( запослени код послодавца – мајка детета).

Накнаду зараде може остварити  и отац детета , један од усвојитеља , хранитељ и старатељ детета , када у складу са прописима о раду користи одсуство.      

Потребна документација :

 • Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета , 

 • Извештај о привременој спречености за рад мајке – дознака (оригинал), 

 • Извештај о почетку прве привремене спречености за рад мајке – одржавање трудноће , 

 • Изводи из матичне књиге рођених за сву децу, 

 • Решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета , 

 • Фотокопија картице текућег рачуна ,

 • Лична карта очитана на читачу или фотокопија .

 • Изјава о сагласности за прибављање података неопходних у поступку одлучивања о праву ( текс изјаве се налази на обрасцу захтева ) .

 Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета , остварују запослени код послодавца ( мајка , отац , усвојитељ , хранитељ или старатељ ) , најдуже до навршених 5 година старости детета . 

Потребна документација: 

 • Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на посебну негу (подноси се у Служби друштвене бриге о деци ),

 • Здравствена књижица детета ,

 • Лекарска документација за дете ,

 • Лична карта подносиоца захтева ,

 • Мишљење првостепене комисије о здравственом стању детета ,

 • Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета ( подноси се у Служби друштвене бриге о деци ) ,

 • Решење послодавца о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета, 

 • Фотокопија картице текућег рачуна , 

 • Изјава о сагласности за прибављање података по службеној дужност ( текст изјаве се налази на обрасцу захтева ). 

- Ослобођено плаћања таксе. 

 

Детаљне информације се могу добити у Служби друштвене бриге о деци 

Контакт ТЕЛЕФОН 024/715- 310 локал 122