Skip to main content

Јавно предузеће комунално стамбено грађевинске делатности "Комград"

Званичнан назив установа: ЈП "КОМГРАД"

Адреса: Матије Корвина 18.

Број телефона: 024/712-510

Е-маил адреса: komgrad@stcable.rs

Интернет страница: www.komgrad.com

Друштвене мреже: facebook - KOMGRAD BAČKA TOPOLA-TOPOLYA


Јавно предузеће комунално, стамбено, грађевинске делатности КОМГРАД из Бачке Тополе, основано је од стране Општине Бачка Топола као Организација удруженог рада за обављање делатности од општег интереса на територији насеља Бачка Топола 16.05.1977.године. Од оснивања до данас вршено је усаглашавање регистрације овог предузећа са законским прописима да би исто 28.12.1989.године добило постојећи организациони облик – Јавно предузеће.

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности од општег интереса, на територији општине Бачка Топола и пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица и путева, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина, димничарских услуга, као и зоохигијене у оквиру које функционише транспорт отпада животињског отпада и хватање и збрињавање паса луталица.

Мисија предузећа „Комград” Бачка Топола је обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Бачка Топола с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника услуга.