Skip to main content

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

Остале накнаде по основу рођења  и неге детета  и посебне неге детета , може остварити мајка и жена која је усвојитељ , хранитељ или старатељ детета , а  која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала приходе :

 1. а  у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу незапослености ,
 2. по основу самосталног обављања делатности ,
 3. као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана ,
 4. по основу уговора о обављању привремених и повремених послова ,
 5. по основу уговора о делу ,
 6. по основу ауторског уговора ,
 7. по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа . 

Потребна документација за остале накнаде по основу рођења и неге детета :

 • Захтев за остваривање права на остале накнаде ( подноси се у Служби друштвене бриге о деци ) ,
 • фотокопија картице текућег рачуна , 
 • потврда о основицама на које су плаћени доприноси за обавезно социјално , пензијско и инвалидско осигурање  ( самостално обављање делатности и пољопривредни осигураници ) 
 • лична карта очитана на читачу или фотокопија ,
 • изјава о сагласности за службено прикупљање документације ( текст изјаве је на захтеву ) .

Право на остале накнаде по основу посебне неге детета остварује се на исти начин на који се  остварује и  право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета за лица запослена код послодавца . 

Детаљне информације се могу добити у Служби Друштвене бриге о деци

Контакт телефон 024/715-310 локал 122.