Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu u opštini Bačka Topola- digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS br. 320-51-8487/2022-14 od dana 12.09.2022. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Obaveštenje o upravljanju komunalnim otpadom

    Članom 22 .Odluke o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 26.1./22)  je propisano  da lice koje vrši sakuplјanje, transport, tretman, odnosno skladištenje posebnih vrsta otpada (upravlјanje istrošenim baterijama i akumulatorima, upravlјanje otpadnim ulјima, upravlјanje otpadnim gumama, upravlјanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, upravlјanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu, upravlјanje otpadom koji sadržiazbest, upravlјanje otpadnim vozilima, up

Energetska efikasnost - Pitanјa i odgovori:

PITANјA I ODGOVORI:

 

Broj 1. Da li možete da mi objasnite priloge koje su potrebne za prijavu na Javni konkurs u vezi energetske sanacije?

Odgovor: Poštovani,

Prilog 1: To je prijavni formular. Konkuriše vlasnik objekta. Suvlasnici potpisuju prilog 5.

Prilog 2: U ovoj izjavi treba navesti broj članova domaćinstva, ali samo onih koji imaju prijavlјeno prebivalište. Dokaz uz ovo je očitana lična karta koja ima čip ili fotokopirana koja nema čip ili neki drugi dokument za maloletna lica (zdravstvena knjižica).