Skip to main content

Јавно предузеће "Тржница"

Званичнан назив установа: Јавно предузеће "ТРЖНИЦА"

Адреса: Карађорђева бб

Број телефона: 024/715-198

Е-маил адреса: trznicabt@stcable.rs 

Интернет страница: www.trznicabt.co.rs


Јавно предузеће за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница“ Бачка Топола, Карађорђева бб. (скраћено: ЈП «Тржница» Б.Топола) основано је Одлуком Скупштине Општине Бачка Топола 20. децембра 2001. године.

Регистрована делатност ЈП «Тржнице» је: трговина на мало на тезгама и пијацама.

У оквиру регистроване делатности ЈП «Тржница» обавља послове издавања у закуп односно коришћење пијачних тезги и пијачног простора, вашаришног простора и простора сточне пијаце, те издавања у закуп односно коришћење пословних просторија.

ЈП «Тржница» обавља своју делатност на пијачном простору – градском грађевинском земљишту у државној својини, број парцеле 6595 к.о. Б.Топола-град, укупне површине 8830 кв.м.-дато на коришћење уговором 25.08.2006. године под бројем 464-14/2006. На пијачном простору изграђене су две пијачне хале које су у функцији пословања предузећа.

Надаље, своју делатност обавља и на вашаришном простору и простору сточне пијаце у Бачкој Тополи на основу Одлуке Скупштине општине Бачка Топола о промету робе на пијацама и вашарима (Сл.лист општине Б.Топола, број 4/2003) по којој одлуци пијацама и вашарима у Бачкој Тополи управља Јавно предузеће «Тржница» Бачка Топола.

ЈП «Тржница» у склопу регистроване и поверене делатности, врши и одржавање и управљање паркинг просторима који се наслањају на северни и јужни део пијачног простора и у употреби су пијачног и вашаришног простора. (Дат на привремено коришћење Уговорм број 464-1/2014-В од 13.01.2014 и Анексом бр.1  464-1/2014-В-1 од 16.01.2014.)

ЈП «Тржница» се финансира из сопствених извора прихода, и од момента оснивања није користила средства из буџета.

Мисија

Свакодневно ангажовање и мотивисање запослених на стварању нових идеја ради проширења ,унапређења и модернизације расположивих капацитета пословања како би се :
- продавцима омогућио максимум услова да пласира своје производе и оствари приход и потрошачима омогућио већи избор у оквиру конкурентског окружења
- креирање атрактивног окружења и коришћење свих постојећих ресурса у коме ће потрошачи и продавци уживати у пријатној ,стимулативној и лако доступној средини .
- подстицање мањих произвођача да на овим традиционалним просторима нуде оригиналне производе са обележјима вредније хране :Регионални бренови, храна са ознакама географског порекла и органска храна

Визија

Пијаце на мало (Тржница) будућност треба да тражи у увођењу нових садржаја понуде:
- вреднија и органска храна;
- свеже воће и поврће (од познатог произвођача који је истовремено и продавац);
- понудити производ који у истом дану прелази пут „од њиве до трпезе“.
- Градити дијалог са својим циљним групама.
Зато у глобалном смислу, пројекцију развоја пијачне делатности ћемо тражити у
- садржајном обогаћивању понуде,
- инфраструктурног уређења и опремања пијаце у складу са Законом о безбедности хране на једној и
- очувања њихове специфичности , на другој страни. Купци, потрошачи и корисници услуга , који се сви обједињују заједничким термином
Корисници, представљају почетну и завршну тачку активности предузећа. Пословне процесе у предузећу ћемо у наредним годинама формирати на повећању вредности за кориснике.