Skip to main content

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат 673/22-УП од маја 2023. године, који се односи на урбанистичко архитектонску разраду локације – проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 7673, к.о. Бачка Топола-град, израђен је од стране, правног лица “ЦОИНГ ДОО НОВИ САД“ са седиштем у Новом Саду, улица Булевар ослобођења, бр. 127, одговорни урбаниста је Марија Миливојевић маст.инж.арх.

Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта поднело је привредно друштво „ГЕБИ ДОО ПО ЧАНТАВИР“ са седиштем у Чантавиру, улица Маршала Тита, број 46.

Јавна презентација обавиће се у трајању од 17.07.2023. године до 24.07.2023. године, сваког радног дана у времену од 10,00-14,00 часова у Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду, а документ ће бити доступан за увид и на званичном сајту: www.btopola.org.rs 

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у презентовни Урбанистички пројекат и да своје евентуалне примедбе и сугестије доставе искључиво у писаној форми, насловљено „ПРИМЕДБЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 673/22-УП“, лично на писарници Општинске управе или путем поште на адресу: Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду, улица Маршала Тита број 30, 24300Бачка Топола у току трајања јавне презентације. Усмене примедбе и сугестије се неће евидентирати.

Овлашћено лице за давање обавештења о Урбанистичком пројекту у временском трајању јавне презентације је:  Ивана Рајић Торжић маст. инж. арх. ivana.rajic.torzic@btopola.org.rs.

Преузми јавни позив

Документација