Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.
 
USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
 
Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:
1. da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena  industrija; drvna i industrija nameštaja i  industrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista
kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3. da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
4. da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
5. da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7. da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8. da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
9. da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10. Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.
 
NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Prihvatljive projektne aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
3. Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
5. Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
6. Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
7. Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
8. Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
9. Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.
 
Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu.
 
Sredstva se ne mogu koristiti za:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka svim sektorima industrije, osim ka gore navedenim;
2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
4. troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
5. carinske i administrativne troškove;
6. troškove prinudne naplate;
7. projekte koji su povezani sa političkim partijama;
8. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.
 
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.
 
Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.
 
Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.
 
Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.
 
Više na linku: