Skip to main content

Студентске и ученичке стипендије или кредити

Потребна документација: 

  • Брошура за кредит или стипендију, (набавља се на факултету или школи) 

  • Изјава о члановима породице оверена од стране два сведока, код нотара

  • Доказ о приходу породице у приходу јануар-јун текуће године прибављен од надлежног органа (или службе) и то: 

  • О примањима из радног односа, односно о нето заради (без пореза и доприноса) сваког члана породице, као и о примањима по основу пензијског, социјалног или инвалидског осигурања чланова породице у наведеном периоду. 

  • О приходима од пољопривреде-катастарски приход за претходну годину, (затев се подноси у Општинској управи, шалтер 3)

  • О приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права индустријске својине, или самосталне делатности која се опорезује, у складу са законом. 

  • Незапосленог члана породице доставља се извод из евиденције незапослених лица прибављен од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта и 

  • За члана породице на редовним студијама и слично, достављају се одговарајући докази надлежног органа. 

Ослобођено плаћања таксе. 

 

Детаљне информације се могу добити у Услужном центру, шалтер бр. 3. 

Контакт телефон 024/715- 310 локал 130