Skip to main content

Ученички и студенстки дом

  • Уверење о броју  о чланова домћинства оверена од стране два сведока, у Општинској управи

  • Доказ о приходу породице у приходу јануар-март ( студенти јануар-јун) текуће године прибављен од надлежног органа (или службе) и то: 

  • О примањима из радног односа, односно о нето заради (без пореза и доприноса) сваког члана породице, као и о примањима по основу пензијског, социјалног или инвалидског осигурања чланова породице у наведеном периоду. 

  • О приходима од пољопривреде-катастарски приход за претходну годину, (затев се подноси у Општинској управи, шалтер 3)

  • О приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права индустријске својине, или самосталне делатности која се опорезује, у складу са законом. 

  • За незапосленог члана породице доставља се извод из евиденције незапослених лица прибављен од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта или пензијско инвалидске службе 

  • За члана породице на редовним студијама и сл. достављају се одговарајући докази надлежног огана. 

Ослобођено плаћања таксе.