Skip to main content

Издавање уверења о разним својствима по правима из области заштите деце и породице

  • Уверења о коришћењу или некоришћењу  права на дечији додатак , 

  • уверења о годишњим оствареним приходима корисника права на накнаду зараде ,

  • уверења о исплаћеним накнадама зараде корисницима .

Уверења на двојезичним обрасцима ради права на дечији додатак  радника у иностранству. За свако право и свако тражење претходи подношење  одговарајућег захтева и прибављање  одређених података потребних издавање уверења.  

 Детаљне информације се могу добити у Служби друштвене бриге о деци  

Контакт телефон 024/715- 310 локал 122