Skip to main content

Родитељски додатак

Право на родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете, под условом да је држављанин РС и да има пребивалиште у РС, као и  под условима који су прописани Законом о финансијској подршци породици са децом.

Ово право може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, под условом да је дете рођено на територији Р Србије.

 Уместо мајке, ово право може да оствари и отац, под условима који су прописани наведеним законом.

Родитељски додатак  за 1. дете исплаћује се у  једнократном износу.

Родитељски додатак за 2., 3. и 4. дете исплаћује се у месечним ратама, у износима који се усклађују 01. јануара и 01. јула текуће године.

Једнократна помоћ за 2. и 3. дете, се исплаћује уз прву исплату родитељског додатка.

Потребна документација: 

 Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке (потписује се у здравственој установи где се роди дете, уколико сте сагласни да се службено прибави документација за остваривање права) или  у Услужном центру, мајка лично, а подноси се најкасније до навршених годину дана живота детета

 • Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу

 • Уверење о пребивалишту за сву децу из ПС

 • Лична карта мајке

 • Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, 

 • Доказ о уредној вакцинацији за сву децу

 • Остала документација, која је од  утицаја на остваривање права

Када је отац подносилац захтева, потребна је документација: 

 Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца (образац се  добија на шалтеру 3 у Услужном центру, а подноси се најкасније до навршених годину дана живота детета), 

 • Доказ да је мајка умрла (извод из матичне књиге умрлих) или напустила дете (уверење органа старатељства) или теже болесна (потврда надлежне здравствене установе) или лишена родитељског  права (судско решење) или на издржавању казне затвора (потврда казнено поправне установе о почетку и завршетку казне), 

 • Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу као и децу мајке детета за које се подноси захтев (изводи не могу бити старији од шест месеци), 

 • • Фотокопија личне карте за себе и мајку детета, 

 • Фотокопија здравствене књижице за себе и мајку детета, 

 • Уверење о држављанству 

 • Уверење надлежног органа старатељства да отац непосредно брине о детету за које је поднео захтев, 

 • Уверење да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање и да отац није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, 

 • Да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, 

Ослобођено плаћања таксе.