Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је носилац пројекта Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупуина број 25, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Канал „Мали Иђош- Његошево“ подсистема „Мали Иђош“ регионалног система за снабдевање водом Северне Бачке на катастарским парцелама број 4709, 4710, 3789/3, 4139/5, 4140/3, 4141/3, 4159/11, 4159/8, 4708/5, 4711/11, 4711/14, 4711/3, 4711/4, 4735/2, 4986/2, 5020/4, 5021/2, 5022/2 и 5027/2, све у КО

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је носилац пројекта Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупуина број 25, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – Канал „Светићево- Његошево“ и ЦС „Светићево“ подсистема „Тиса-Палић“ регионалног система за снабдевање водом Северне Бачке на катастарским парцелама број 3787, 3785/13, 3785/14, 3785/15 све у КО Ново Орахово и 4710 КО Бачка Топола у Општини Бачка Топола.